W artykule w saudyjskiej gazecie “Okaz” dziennikarz Ahmed Sajed 'Atif pisze, że określenia “ziemia święta” i “ziemia błogosławiona” wspomniane w Koranie odnoszą się do Mekki, a nie do Jerozolimy, Al-Aksy, Syrii, Iraku ani żadnego innego miejsca, jak twierdzą różni koraniczni interpretatorzy. Spór o znaczenie tych określeń wynika z faktu, że wielu komentatorów nie szukało odpowiedzi w samym Koranie, a zamiast tego polegali na źródłach biblijnych. Przedstawia liczne wersety koraniczne, żeby pokazać, że “ziemią błogosławioną” jest Mekka i wyjaśnia, że to miasto jest błogosławione nie dlatego, że jest bogate i żyzne, ale z powodu swojego unikatowego status duchowego.

Należy wspomnieć, że ten artykuł saudyjski nie jest pierwszym artykułem tego rodzaju. 13 listopada 2020 r. “Okaz opublikował artykuł sugerujący, że meczet Al-Aksa wspomniany w Koranie może nie mieścić się w Jerozolimie, ale na Półwyspie Arabskim.[1]   

Ahmed Sajed 'Atif (Źródło: Sadacom.news, 24 kwietnia 2013)

Poniżej podajemy tłumaczenie fragmentów artykułu 'Atifa: [2]

Wiele jest opinii o lokalizacji “Ziemi Świętej”. Jedni twierdzą, że jest to Syria, lub Jerycho, lub Jerozolima i część Jordanii [inni twierdzą, że jest to] Syria i Irak lub że z konieczności [rozciąga się] od Eufratu w Iraku do Al-Arisz w Egipcie. Te różnice opinii w sprawie znaczenia określeń “Ziemia Błogosławiona” i “Ziemia Święta” są naturalne, bowiem orędownicy [tych różnych opinii] nie polegają na jednym stałym źródle. Te twierdzenia pochodzą z Tory, a kolejne twierdzenia opierały się na nich po dzień dzisiejszy.

Jest, być może, paradoksem, że ci różni egzegeci nie szukali znaczenia określenia “Ziemia Błogosławiona” w samym Koranie z wyjątkiem [perskiego uczonego i koranicznego egzegety z IX wieku] Al-Tabariego, który, cytując innych, oświadczył, że tylko w wersecie [21:71] – “Uratowaliśmy jego i Lota, wprowadzając ich do ziemi, którą pobłogosławiliśmy dla światów”.- określenie „Ziemia Błogosławiona” odnosi się do Mekki, a dowód na to jest w wersecie [3:96]: „Zaprawdę, pierwszy Dom, który został ustanowiony dla ludzi, to ten, który jest w Bakka [tj. Mekka] – błogosławiony”. Jednak, ani Al-Tabari, ani inni nie pozostali przy tej opinii.

Wierzymy w Koran i [wierzymy], że jest on objawieniem od Allaha i tekstem, które jest wcześniejszy niż arabskie książki historyczne. Stąd więc [Koran] jest pierwszym [tekstem], w którym musimy szukać i badać znaczenie „Ziemi Błogosławionej”. Jest tak, ponieważ ziemia jest Allaha i to On daje nam błogosławieństwo i wybiera miejsca, które pragnie błogosławić, który informuje nas, które miejsce jest błogosławione i dlaczego. Koran nie ukrywa tej informacji przed nami. Wyraża ją wyraźnie i jednoznacznie w wersetach [3:96-97]: Zaprawdę, pierwszy Dom który został ustanowiony dla ludzi, to ten, który jest w Makkah – błogosławiony, – droga prosta dla światów. W nim są znaki jasne – miejsce, gdzie stał Abraham a kto wszedł do niego, był bezpieczny. Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga – na tych, którzy mają ku temu środki – odprawienia pielgrzymki do tego Domu”. Te wersety podkreślają dla tych, którzy są podzieleni w tym temacie, i dla niewiernych, że pierwszym domem [oddawania czci] wzniesionym dla ludzi jest ten w Mekce. Dom tutaj jest meczetem dla wszystkich ludzi … Dom w Mekce jest błogosławiony i prowadzi wszystkich ludzi na prostą drogę… Werset dostarcza tym, którzy są podzieleni na ten temat, i niewiernym – do których jest adresowany – trzy dowody [że Mekka jest istotnie święta], a oto są dowody, które oni uznają i nie zaprzeczają: Mekka jest miejscem Abrahama – miejscem, gdzie zamieszkiwał, jego domem – i oni to wiedzą; ktokolwiek wchodzi, jest bezpieczny i oni to wiedzą; i ludzie dokonują tam pielgrzymki i oni to wiedzą.

Błogosławieństwo (lub obfitość), jakie charakteryzuje to miejsce [nie polega na] drzewach lub owocach [jakie tam rosną] ale na cechach, jak [jedynie] to miejsce posiada, a inne miejsca [nie posiadają]: [statusie miejsca] pielgrzymki, fakt, że jest meczetem dla wszystkich [muzułmanów] i prawem ochrony, które stosuje się [do każdego wchodzącego] na dziedziniec świętego meczetu w Mekce…

Ponadto, Allah także wspomniał w ogólnych słowach specyficzne miejsca na ziemi, które nazywa “błogosławionymi”, [na przykład]: Między nimi i między miastami, które pobłogosławiliśmy, umieściliśmy miasta łatwo widoczne” [Koran 34:18]. Jest także powiedziane: “Uratowaliśmy jego i Lota, wprowadzając ich do ziemi, którą pobłogosławiliśmy dla światów. [21:71]. I jest powiedziane: „A Salomonowi – wiatr gwałtownie wiejący,
który płynie na Jego rozkaz ku ziemi, której pobłogosławiliśmy. [21:81]… Dodatkowo jest powiedziane: I daliśmy w dziedzictwo tym ludziom,
którzy byli poniżeni, wszystkie wschody i zachody tej ziemi, którą pobłogosławiliśmy. [7:137].

Gdzie są więc te błogosławione miejsca, wsie lub ziemia?! Widocznie większość komentatorów i historyków założyła, że „błogosławiona” ziemia koniecznie musi mieć obfitość drzew i rzek. Czerpiąc swoje interpretacje od ludu Tory [tj. Żydów] i ich komentarzy o [określeniu] “ziemia błogosławiona”, powiedzieli, że [werset 7:137] odnosi się do Syrii… i że werset [34:18]… [także] odnosi się do Syrii. Inni powiedzieli [że 34:18 odnosi się] do wsi w Sanaa [obszar w Jemenie], lub do Jerozolimy, lub do arabskich wsi między Medyną a Syrią… O wersecie [21:81],… powiedzieli, że odnosi się do ziemi Syrii i Palestyny… a o [wersecie 17:1] – “Najdalszy Meczet, którego otoczeni pobłogosławiliśmy” – powiedzieli, że odnosi się do Syrii … iże błogosławieństwo odnosi się do obfitości roślin uprawnych i owoców lub też do Jerozolimy… albo do meczetu Al-Aksa w Palestynie i jego okolicy… Według komentatora Al-Kurtubi [1214-1273], jest to odniesienie do sprawiedliwych proroków, którzy są pochowani wokół [Al-Aksy] czyniąc go świętym…

To [błogosławione] miejsce jest wspomniane znowu na różne sposoby i w wielu wersetach, [miedzy nimi]: „i to bezpieczne miasto” [95:3] i „Mój Panie, uczyń to miastem bezpieczeństwa” [2:126]… Nalezy zauważyc, że Koran nie wspomina podróży i ruchów Abrahama. Mówi tylko, że opuścił on ziemię swojego ludu w młodości i że jego imię było Abraham [21:60]; że przeniósł się do Mekki, gdzie zbudował święty dom [meczet] i pilnował go i że na starość Allah poinformował go, [że będzie miał syna], Izaaka, i i  zamieszkiwał tam [w Mekce] on i jego potomstwo.

Koran więc zabiera nas do błogosławionego miejsca [tj. świętego miejsca w Mekce] w odróżnieniu od licznych domysłów komentatorów. Dlatego, gdziekolwiek Koran wspomina je tylko zaimkiem – “My pobłogosławiliśmy to” – lub wskazaniem “ta bezpieczna ziemia” – lub przymiotnikiem “błogosławione miejsce” lub “ziemia święta” – odnosi się to wyłącznie do Mekki. Mekka będzie nadal [święta i błogosławiona] niezależnie od tego, jak się rozrośnie…


[1] See MEMRI Special Dispatch No. 9038 – Article In Saudi Daily: The Quranic Al-Aqsa May Not Be In Jerusalem At All, But In The Arabian Peninsula – November 17, 2020.

[2] ’Okaz (Saudi Arabia), December 25, 2020.