Na podstawie wykładu wygłoszonego na sympozjum Uniwersytetu Georgetown na temat Protokołów mędrców Syjonu w dniach 24-25 kwietnia 2023 r.

Wstęp

Protokoły mędrców Syjonu to jeden z najstarszych dokumentów antysemickiej czarnej propagandy, sięgający początków XX wieku. Zostało to zbadane przez kilku pionierskich uczonych. Najpierw przez znanego uczonego Normana Cohna w jego przełomowej książce Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish World Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion, a następnie przez prof. Yehoshefata Harkabiego (w jego książce Arab Attitudes to Israel) i przez sędzię Hadassah Ben-Itto (autorkę The Lie That Wouldn’t Die: The Protocols of the Elders of Zion). MEMRI idzie w ich ślady i kontynuuje badania Protokołów, koncentrując się przede wszystkim na świecie arabskim i muzułmańskim. Ten artykuł skupi się w szczególności na świecie arabskim. Obszerniejszy 200-stronicowy zbiór Protokołów w języku farsi [1] tureckim [2] i urdu[3] został opublikowany oddzielnie przez MEMRI na naszej stronie internetowej. 

Korzenie historyczne i duchowe

Protokoły mędrców Syjonu to jedna z dwóch antysemickich teorii spiskowych zapożyczonych przez antysemityzm arabski i muzułmański od antysemityzmu zachodniochrześcijańskiego (druga to oszczerstwo o rytuale krwi). Te teorie spiskowe czerpią swoją legitymację w świecie arabskim i muzułmańskim ze starożytnych islamskich i chrześcijańskich podstaw, zgodnie z którymi Żydzi są przebiegłymi i złośliwymi wrogami Boga.

W szczególności istnieje wrogi islamski stereotyp Żydów, który ma swoje korzenie w konfliktach proroka Mahometa z Żydami z Półwyspu Arabskiego na początku VII wieku. Te stereotypy są wyrażone w Koranie, który opisuje Żydów jako naród winny zabijania proroków Bożych (na przykład rozdział An-Nisa, werset 155) i którego losem jest upokorzenie i nędza z powodu jego grzesznej natury (na przykład, rozdział Al-Baqarah, werset 61).

Demonizacja Żydów jest również powszechna w tradycji islamskiej, zgodnie z którą Prorok Mahomet otrzymał Boże objawienie, że Żydzi z plemion Banu Nadhir i Banu Kurajza w Medynie, z którymi podpisał traktaty, planują zamach na niego. To skłoniło Proroka Mahometa do unicestwienia jednego z tych plemion i wypędzenia drugiego.

Przez stulecia islamska historiografia obszernie usprawiedliwiała działania Mahometa przeciwko Żydom, twierdząc, że na to zasłużyli, powtarzając jego przesłania i działania. Należy podkreślić, że dla wierzących muzułmanów wszystko, co prorok Mahomet miał zrobić lub powiedzieć, ma nie tylko znaczenie historyczne, ale służy również jako normatywny model zachowania.

Ponadto sunniccy historycy za najwcześniejszą i najbardziej traumatyczną schizmę w islamie między szyitami i sunnami tradycyjnie obwiniają tajny spisek żydowski wprowadzony w życie przez pewnego jemeńskiego Żyda „Abdallaha ibn Sabę”, który pozornie nawrócił się na islam z zamiarem obalenia go od wewnątrz. Tak więc z muzułmańskiego punktu widzenia najbardziej krytyczne wydarzenie we wczesnej historii islamu było wynikiem żydowskiego spisku mającego na celu zepsucie i zrujnowanie islamu. Dlatego pomysł, że Żydzi to spiskowcy i ludzie źli z natury, nie jest obcy w islamie.

Również tradycja wczesnochrześcijańska przedstawia Żydów w negatywnym świetle. Żydzi są winni odrzucenia boskości Jezusa i pośredniego udziału w jego ukrzyżowaniu, jak wspomniano w Ewangelii Mateusza (27:25): „Cały lud odpowiedział: ‘Krew Jego na nas i na dzieci nasze!’” Należy jednak zauważyć, że w 1965 roku papież Paweł VI ogłosił Nostra aetate (Deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich), w której odrzucił pogląd, że Żydzi są winni śmierci Jezusa. [4]

 „Sfabrykowane czy nie, protokoły opisują rzeczywistość”

Biorąc pod uwagę te korzenie, kwestia, czy 24 protokoły rzekomo wykradzione z pierwszego kongresu syjonistycznego w Bazylei w 1897 r. są autentycznymi dokumentami, czy też są sfabrykowane przez carską tajną policję, ma niewielkie znaczenie w szerszym kontekście arabskiego i muzułmańskiego antysemityzmu. Dzieje się tak dlatego, że według antysemityzmu arabskiego i muzułmańskiego Protokoły nie są jedynie zbiorem dokumentów ani książką. Odzwierciedlają one raczej pewną perspektywę patrzenia na historię i rzeczywistość, są kluczem do zrozumienia przeszłości, teraźniejszości i – jeśli nic nie zrobi się, by powstrzymać Żydów – także przyszłości.

Istotnie, kwestia autentyczności Protokołów mędrców Syjonu liczy dziesiątki lat, a od czasu procesu berneńskiego z początku lat trzydziestych antysemici konsekwentnie twierdzą, że to, czy Protokoły są autentyczne, czy nie, nie ma znaczenia, ponieważ rzeczywistość rozwija się zgodnie ze spiskami, które opisują. Ten sam wniosek znajduje odzwierciedlenie w dyskursie arabskim i muzułmańskim na temat Protokołów.

Zgodnie z tym światopoglądem głównymi aktorami tego spisku byli początkowo Theodor Herzl i rodzina Rothschildów. Z biegiem lat nawet wielu bogatych i wpływowych nie-Żydów, takich jak rodziny Morganów i Rockefellerów (między innymi) zostało dodanych do listy tych Żydów spiskujących, by zdobyć dominację nad światem.

W sumie ten globalny spisek żydowskich syjonistów – jak głosi teoria – cieszy się niesamowitym sukcesem. Żydzi rzeczywiście kontrolują świat. Zło zwyciężyło dobro, a szatańskie siły pokonały siły dobra na całej planecie.

Jaka jest rola i funkcja spisku Protokołów?

Ten spiskowy światopogląd – z pisemnymi protokołami lub dokumentami lub bez nich – pełni kilka ważnych funkcji w świecie arabskim i muzułmańskim:

  1. Podobnie jak w przypadku nazistów, Protokoły usprawiedliwiają cel unicestwienia Żydów. Dla Arabów byłoby to również usprawiedliwieniem unicestwienia państwa Izrael.
  2. Rozwiązuje dwa dysonanse poznawcze dotykające społeczeństwa arabskie i muzułmańskie. Po pierwsze, wyjaśnia, dlaczego Arabowie ponieśli porażkę w walce z Izraelem: gdyby nie globalny spisek żydowsko-syjonistyczny, Izrael zostałby dawno zniszczony. Po drugie, wyjaśnia, dlaczego społeczeństwa muzułmańskie nie są w stanie konkurować z Zachodem – żydowski spisek stosuje różne środki, aby pozostawić je w tyle.
  3. W Islamskiej Republice Iranu ten spiskowy światopogląd leży u podstaw ideologii Rewolucji Islamskiej, zgodnie z którą Żyd został przekształcony z nieczystej i nędznej istoty (Nadżs) we wszechpotężną szatańską postać, która sprzeciwia się światu islamskiemu i leży u podstaw wszystkich kłopotów świata islamskiego. Zgodnie z ideologią irańskiego reżimu, konieczne jest zwalczanie Żydów w ten sam sposób, w jaki walczy się z rakiem, i wymazanie ich i ich szatańskiego wpływu z powierzchni ziemi.

Wszechobecność Protokołów w świecie arabskim

Z biegiem lat Protokoły stawały się coraz bardziej rozpowszechnione, zwłaszcza że istnieje coraz więcej globalnych wydarzeń, których wyjaśnieniu i zrozumieniu służą. Rzeczywiście, samo rozpowszechnienie Protokołów odzwierciedla, jak wielki jest na nie popyt. 

Podobnie jak w przypadku innych form propagandy nienawiści, pojawienie się Internetu i mediów społecznościowych – takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter i TikTok – doprowadziło do eksplozji rozpowszechnienia się Protokołów w świecie arabskim. W przeszłości Protokoły były dostępne tylko w formie drukowanej i dlatego miały stosunkowo ograniczony zasięg.

Firmy mediów społecznościowych są winne co najmniej dwóch wielkich przestępstw: po pierwsze, straszliwej nieodpowiedzialności i braku wdrożenia własnej polityki przeciwko propagandzie nienawiści na swoich platformach; po drugie, dają antysemitom siłę, której nie mieli, gdy byli zależni wyłącznie od mediów drukowanych. Warto również zauważyć, że kopie Protokołów można kupić na Amazon.com.

Spiski opisane w Protokołach omawiało wiele wybitnych arabskich postaci kultury. Gdy tylko Protokoły zostały przetłumaczone na język arabski w połowie XX wieku, zostały pozytywnie ocenione przez znanego egipskiego autora Abbasa Mahmouda Al-’Aqqada, który był filarem XX-wiecznego arabskiego renesansu intelektualnego. [5] Napisał w przedmowie do drugiego wydania tłumaczenia: „Niezależnie od tego, czy Protokoły są faktem historycznym, czy fikcją, mogę osobiście zaświadczyć, że działa ogromny mechanizm, od Stambułu po Amerykę i Afrykę Południową… Protokoły są jednym z dowodów na istnienie globalnej kabały, która realizuje swoje cele”.

Protokoły zostały także zaakceptowane przez przywódców politycznych: były prezydent Egiptu Gamal Abdel Nasser, który był czołową postacią panarabizmu, już w 1958 roku powiedział indyjskiej anglojęzycznej gazecie „Blitz”, że Protokoły są „bardzo ważną” książką, która „dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że 300 syjonistów […] rządzi losami kontynentu europejskiego”; [6] w 1977 roku niedawno ponownie wybrany prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan napisał, wyreżyserował i zagrał w sztuce Maskomya– akronim od „masoni, komuniści, Yahud [tj. Żydzi]”, z których wszyscy są winni spisków opisanych w Protokołach; w latach 70. król Arabii Saudyjskiej Fajsal ostrzegał – z wszystkich ludzi! – sekretarza stanu USA Henry’ego Kissingera przed niebezpieczeństwem, jakie stwarzają spiski żydowsko-bolszewickie, w podobny sposób opisane w Protokołach.

Na rządowej wystawie muzealnej poświęconej świętym księgom religii monoteistycznych, zorganizowanej przez Uniwersytet Aleksandryjski w 2003 r., Protokoły zostały wystawione obok Tory, Nowego Testamentu i Koranu. Dopiero dzięki amerykańskiemu dyplomacie w Kairze, który pośpieszył do Aleksandrii, aby zrobić zdjęcie eksponatowi, historia wyszła na jaw, co ostatecznie doprowadziło do usunięcia eksponatu.

Niedawno kopia Protokołów była widoczna na stole w poczekalni Centralnej Rady Palestyńczyków w Niemczech. [7]

Protokoły zostały wymienione w podręcznikach szkolnych, takich jak Historia nowoczesnego i współczesnego świata, klasa 10 , która została wydana przez Autonomię Palestyńską. [8]

Protokoły są również powszechnie przywoływane przez islamskich duchownych i uczonych, pojawiają się w doniesieniach medialnych, a w ostatnich latach zostały udramatyzowane i nadane w kierowanych do rodzin ramadanowych programach telewizyjnych, takich jak Al-SzatatRycerz bez konia[9]

Kilka przykładów można znaleźć w następującym klipie:

Negowanie holokaustu jest nieodłączną częścią spisku Protokołów

Powstaje jednak jedna wielka trudność: teoria szatańskiej wszechmocy Żydów jest niezgodna z faktami historycznymi, a w szczególności z Holokaustem. Jak można twierdzić, że źli, wszechpotężni Żydzi odnieśli taki sukces w swoim spisku dominacji nad światem, skoro w rzeczywistości jedna trzecia światowego żydostwa została unicestwiona w Holokauście?

Jedynym sposobem uniknięcia tej rażącej sprzeczności jest zaprzeczanie Holokaustowi. Dlatego negowanie Holokaustu jest nieuniknioną i nieodłączną częścią spisku Protokołów.

Rzeczywiście, są też tacy, którzy przewrotnie uznają, że Holokaust miał miejsce, ale go usprawiedliwiają. Godnym uwagi przykładem jest niedawno zmarły duchowy przywódca egipskiego Bractwa Muzułmańskiego, szejk Jousef Al-Karadhawi, pokazany na zdjęciu, jak całował się z katarskim emirem, szejkiem Tamimem Bin Hamadem Aal-Thanim. Al-Karadhawi powiedział w katarskiej państwowej sieci Al-Dżazira w 2009 roku, że Allah zesłał Hitlera na Żydów jako karę za ich korupcję i że „z wolą Allaha, następnym razem będzie to z rąk wiernych”.

Są też tacy, którzy rozwiązują sprzeczność między spiskiem a Holokaustem, twierdząc, że Żydzi faktycznie kolaborowali z nazistami, jak twierdził prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas we wstępie do arabskiego tłumaczenia swojej pracy doktorskiej.

Jedynym innym rozwiązaniem sprzeczności między faktami historycznymi a żydowską teorią spiskową byłoby odrzucenie spisku. Niestety, bardzo niewiele osób wybiera tę drogę. Do tych godnych uwagi osób należą: niedawno zmarły świecki syryjski intelektualista Sadik Dżalal Al-Azm, autor Self-Criticism Follow Our Defeat [10]; doradca polityczny byłego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka, dr Osama Al-Baz, który w 2002 roku opublikował serię artykułów w egipskim dzienniku rządowym „Al-Ahram”, w których obalił niektóre z najbardziej znanych antysemickich mitów, w szczególności Protokoły, oszczerstwo o rytuale krwi i negowanie Holokaustu; i egipski naukowiec dr Abd Al-Wahhab Al-Masiri, autor ośmiotomowej arabskiej Encyklopedia Żydów, judaizmu i syjonizmu, który napisał książkę o Protokołach zatytułowaną Protokoły, judaizm i syjonizm, i który powiedział, że Protokoły są nieautentyczne i że jest to w „100% godny śmiechu i głupi plagiat”. [11] Warto zauważyć, że w najbardziej zaawansowanym moralnie kraju arabskim, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pojawiło się nowe podejście do judaizmu, które w ostatnich latach zapoczątkowało dialog międzywyznaniowy.

Protokoły, judaizm i syjonizm, dr Abd Al-Wahhab Al-Masiri

Poniższy klip dodatkowo pokazuje, jak Protokoły są propagowane przez polityków, postacie kultury popularnej, intelektualistów i organizacje terrorystyczne, takie jak irackie Brygady Hezbollahu, Palestyński Islamski Dżihad, a nawet Huti w dalekim Jemenie.

Aneks I – Raporty MEMRI dotyczące Protokołów

Uwaga: Poniższe linki do raportów i klipów MEMRI podają datę, mówcę, źródło, streszczenie i pełne tłumaczenie odniesień do Protokołów mędrców Syjonu w archiwach MEMRI, które sięgają 25 lat wstecz.

Egyptian Researcher Muhammad Al-Buheiri Discusses Protocols of the Elders of Zion and Blood Libel Which Still Occurs Today

Iraqi Researcher Living in Europe on Al-Jazeera TV: Nobel Prize is Racist; 'Why Has the Prize Been Awarded to 167 Jews and Only 4 Arabs… All Considered Traitors?’; The Prize Stems from the Protocols of the Elders of Zion

Saudi Daily Al-Madina Series: Reality Confirms Authenticity of Protocols of the Elders of Zion

Syrians Reject Mehlis Report, Point to Al-Hariri’s Son, Israel & the 'Free Lebanese Government;’ Independent Syrian Judicial Website: 'Mehlis’s Mother was a Jewess’

U.S.-Trained Retired Lebanese General on Hizbullah TV: 'Global Zionism’ Behind London Bombings and 9/11

Qatari Intellectual on the Islamic Roots of Antisemitism and 9/11 Conspiracy Theories

Saudi Armed Forces Journal on the Jews: 'The Fabricated Torah, Talmud, and Protocols of the Elders of Zion Command Destruction of All Non-Jews for World Domination’

Anti-American and Antisemitic Cartoons in Leading Egyptian Government Weekly Al-Ahram: 1998-2004

Al-Ahram on the Aftermath of a MEMRI Report about the Display of the 'Protocols of the Elders of Zion’ at the Alexandria Library

Contemporary Islamist Ideology Authorizing Genocidal Murder

Jewish Holy Books On Display at the Alexandria Library: The Torah & the 'Protocols of the Elders of Zion’

Harbingers of Change in the Antisemitic Discourse in the Arab World

Egypt’s Response to Accusations of Arab Media Antisemitism

Arab Press Debates Antisemitic Egyptian Series 'Knight Without a Horse’- Part III

Arab Press Debates Antisemitic Egyptian Series 'Knight Without a Horse’ – Part II

Arab Press Debates Antisemitic Egyptian Series 'A Knight Without a Horse’

Columnist for Saudi Daily Al-Jazirah: Jews Use Blood for Baked Goods

Friday Sermons in Saudi Mosques: Review and Analysis

A NEW ANTISEMITIC MYTH IN THE MIDDLE EAST MEDIA: The September 11 Attacks Were Perpetrated by the Jews

Ramadan TV Special: The Protocols of the Elders of Zion

Al-Ahram, Egypt’s Leading Government Daily: Israel – The Plague of Our Time and a Terrorist State’

Anti-American Statements in the Palestinian Press

Palestinian-Lebanese Historian: The Protocols of the Elders of Zion Are an Exact Reflection of Judaism and the Zionist Idea

Columnist in Jordanian Daily: Jews and Peace Are Incompatible; 'The Protocols of the Elders of Zion’ Is 'Proof That They [Work] To Prevent Peace’

Egyptian Cleric Amin Al-Ansari: The Jews Use Women to Harm Muslim Society

Article in Lebanese Daily: The Arab Spring Coups Are Part Of the Jewish Plot Spelled Out in The Protocols of the Elders of Zion

Egyptian Researcher Muhammad Galaa Idris: The Jews Are Behind the Spread of Depravity and Sin in the World and Have Brainwashed Europe

Saudi Columnist: Switzerland’s Neutrality Is Part Of Jewish Plot To Control World’s Wealth – As In 'Protocols Of the Elders of Zion’

Kuwaiti Journalist in Part 2 of 'Protocols of Elders of Zion’ Series: Jews Have Secret Plan For World Domination

Yemeni Columnist: The Uprisings in Arab World – A Jewish Conspiracy Documented in The Protocols of the Elders of Zion

Kuwaiti Columnist: The Jews Killed Arab POWs following Instructions in 'The Protocols of the Elders of Zion’

Antisemitic Articles in the Egyptian Government Press: Jews are Descendants of Apes and Pigs; Protocols of the Elders of Zion are Being Realized in Today’s Middle East

Sudanese Cleric Muhammad Tannoun: The Jews Have Invaded the Minds of Some Muslims with Their Constitution – 'The Protocols of the Elders of Zion’

Egyptian Scholars: 'The Protocols of the Elders of Zion’ is the Constitution of Freemasonry, Whose Goal Is Jewish Domination of the World

A European Plot on the Arab Stage: The Protocols of the Elders of Zion in the Arab Media

Statements of Former Hamas Culture Minister 'Atallah Abu Al-Subh on America and Jews

Article in Egyptian Government Weekly: Israel’s End and the Annihilation of the Jews by the Muslims – All Prophesied in the Koran, Bible

Egyptian Daily Publishes Antisemitic Dissertation by the Late Al-Azhar Sheikh Tantawi; In It, He States 'The [Jews’] Abominations Described in the Koran Are Demonstrated Throughout the Ages,’ Recounts Damascus Blood Libel

Columns in Jihadist Weekly on Dajjal Caution Against Overestimating the 'Power of Infidels’: 'Nowhere Will You Find Islam Praising the Power of Infidels [And] Their Conspiracies’; 'U.S., Europe, Kabbala… All These Satans Will be Destroyed by Jihad Alone’; 'The Mischief of Dajjal Can Be Dealt With By Jihad’

Against the Backdrop of Soccer World Cup in South Africa, Egyptian Cleric Mus’id Anwar Blasts Soccer, Other „Harmful Sports”, as a Means Prescribed by the Protocols of the Elders of Zion in Order to Rule the World

Head of Palestinian Writers Union in Gaza Presents 'Jewish Plan for Taking over the World’

Sports Commentator on Egyptian TV Turns His Show Into Platform for Spreading Antisemitism, Conspiracy Theories, and Anti-Americanism, Features Producer of Notorious 2002 Antisemitic Series 'Knight Without a Horse’

TV Program on Egyptian Heavy Metal Scene: Fans Reject Accusations of Satan Worship; Former Adviser to Egyptian Mufti – Heavy Metal is a Zionist Conspiracy Based on the Protocols of the Elders of Zion

Columnist in Syrian Gov’t Daily: The Plan Set Out in 'The Protocols of the Elders of Zion’ Is Being Implemented Today

Article in Egyptian Gov’t Daily 'Al-Ahram’: Escalation in Region Proves Truth of 'Protocols of Elders of Zion’

Al-Azhar Scholar in Debate on Sex Ed in Arab Schools: Sex Ed is 'Implementation of the Protocols [of the Elders of Zion]’

Antisemitism On Egypt’s Al-Rahma TV – Children Memorize, Recite Antisemitic Slogans; Clerics Say Jews Are Offspring of Snakes and Vipers, Call For Reading 'Protocols of the Elders of Zion’, And State: Our Hatred of The Jews is Purely on Religious Grounds – While Warning Against the Jewish-Zionist Starbucks, Domino’s, Burger King & Others

Syrian-Produced 'Al-Shatat’ Series on Iranian TV For Ramadan: 'Rothschild Legacy’ of Controlling World

On Hamas TV, Friday Sermon Cites 'Protocols of Elders of Zion,’ Calls to Annihilate the Jews, Compares Jews To Dogs

Former Lebanese MP Ghassan Matar: I Am Ashamed to Admit I Am Happy When U.S. Soldiers Are Killed; Jews Believe They Should Purify the World, as Written in 'The Protocols of the Elders of Zion’

Hamas Deputy Minister of Religious Endowment on Jewish History and The Protocols of the Elders of Zion

On Hamas TV: Hamas Culture Minister Presents Excerpts from Protocols of the Elders of Zion, Claims Jews Trying to Control the World

Saudi Cleric Muhammad Musa Al-Sharif Cites Protocols Of Elders Of Zion, Calls To Continue Suicide Attacks In Israel

Former Egyptian Housing Minister Hassaballah El Kafrawi: The Jews Are Behind 9/11, Arab Spring, And Sadat’s Assassination

Jordanian Academic: The Present Reality In The Arab World Is The Result Of A Jewish Conspiracy

Egyptian Daily: Mossad Behind Violent Incident at Port Said Soccer Match

Post-Revolutionary Egyptian Al-Tahrir TV Channel Resurrects Controversial 2002 Egyptian Antisemitic TV Series 'Horseman Without A Horse’

Muslim Bosnian Neo-Nazi Group: Most Of the World’s Problems Result From a Plot Aimed at „Letting the 'Chosen People’ Control… the World”

Senior Al-Azhar Scholar: The Jews Are 'A Source of Evil and Harm in All Human Societies’

’The Protocols of the Elders of Zion’ – In Urdu

’The Protocols Of The Elders Of Zion’ – In Turkish

Article In Jordanian Daily: Ramadan Is The Month Of Jihad And Martyrdom; The Palestinians Must Come To Jerusalem To Defend Al-Aqsa; The Muslims Must Sever Ties With The Treacherous Jews

On Traditional And Social Media Platforms, Holocaust Deniers In Arab, Muslim World Continue To Deny, Question And Justify The Holocaust, Accuse The Jews Of Benefiting Financially From It

Hitler’s Propaganda Minister Goebbels Would 'Like’ Today’s Social Media – And Would Use It To Blame The Jews For The Coronavirus

Palestinian Writers: The Coronavirus Is A Biological Weapon Employed By U.S., Israel Against Their Enemies

In Al-Jazeera Debate, Syrian Journalist Thaer Al-Nashef Says Israel Does Not Groom Arab Dictators, Arab Societies Are Responsible For Their Own Fate; Sudanese Politician Sati’ Muhammad Says Israel’s Nile-To-Euphrates Goal Is In The Protocols Of The Elders Of Zion

Turkish President Erdoğan Continues To Crush Free Media In Turkey As He Expands Messaging Efforts In Washington, D.C. Through His English-Language TV Channel TRT World, Which Was Recently Given Media Award By Al-Qaeda Affiliate

Jordanian Journalist: Israel’s Leaders Are Implementing 'The Protocols Of The Elders Of Zion’ In Full

Al-Qaeda In The Arabian Peninsula (AQAP) Accuses Saudi Crown Prince Of Promoting Debauchery, Implementing 'The Protocols Of The Elders of Zion’

Article In Egyptian Government Daily: Trump’s Announcement About Jerusalem Is Another Phase In The Implementation Of 'The Protocols Of The Elders Of Zion’

Egyptian Writer Praises Antisemitic Egyptian Television Drama Series 'Horseman Without A Horse’ Based On 'Protocols Of The Elders Of Zion’

Algerian Journalist In Antisemitic Article: 'Our Dispute With The Jews Is A Religious One’

Series Of Antisemitic Articles In Egyptian Paper 'Al-Ahram’: Jews Sow Destruction As Part Of Plan For World Domination

Egyptian Journalist: Zionist Capitalism Controls The World Media With Aim Of Realizing 'Protocols Of Elders Of Zion’

Blood Libel Clips From This Year – Released By The MEMRI Lantos Archives On Antisemitism And Holocaust Denial

New Delhi’s Abul Fazl Enclave Emerging As India’s Biggest Publication Center For Jihadi Literature – And Antisemitic Literature, Including Book On 'Protocols Of The Elders Of Zion’

Sudanese Cleric Al-Jazouli: Bombing Of Embassies, Killing Of U.S. Diplomats Are Great Steps Leading To Order, Not Chaos; Protocols Of The Elders Of Zion Seeks Chaos

Muslim Brotherhood Supporters, Opponents Accuse Each Other Of Being Jewish

Former Egyptian Minister: Jews Rule The World, I Read It In The Protocols Of The Elders Of Zion

Kuwaiti Cleric In Friday Sermon: The World Cup Is Jewish Conspiracy To Distract Muslim Youth, In Keeping With 'Protocols Of The Elders Of Zion’

Article In Egyptian Weekly: Events In The Arab World – A Realization Of 'The Protocols Of The Elders Of Zion’

Kuwaiti Scholar And TV Host Rely On 'Mein Kampf’ And 'The Protocols Of The Elders Of Zion’ In Antisemitic Diatribe

Al-Jazeera Commentator, Former Muslim Brotherhood Official, Gamal Nassar: Al-Sisi Is Jewish, Implementing Protocols Of Elders Of Zion In Egypt

Muslim Brotherhood Opponents And Al-Jazeera Employees Protest: The Channel Is Biased And Unprofessional

Former Egyptian Housing Minister Hassaballah El Kafrawi: The Jews Are Behind 9/11, Arab Spring, And Sadat’s Assassination

Jordanian Journalist: 'The Protocols Of The Elders Of Zion’ Are The Basis For Jewish Actions Against Islam And The Palestinians

Saudi Columnist: The 'Protocols Of The Elders Of Zion’ Are Being Implemented Today

Egyptian Scholar And Novelist Youssef Ziedan: Bin Laden Was A Poor Guy, Incapable Of Pulling Off 9/11

Arabic-Language iTunes And Android Apps On Protocols Of The Elders Of Zion
 

Aneks II – Klipy MEMRI TV odnoszące się do protokołów

Syrian Israeli Affairs Expert Muhammad Nasour: The Number Of Jewish Deaths In The 'So-Called’ Holocaust Is Grossly Inflated; The Zionists Were Behind The Bombing Of Hiroshima And Nagasaki

Egyptian Researcher Mahmoud Salem: The Jews Are Extremely Violent In Denying The Authenticity Of The Protocols Of The Elders Of Zion; Anyone Discussing The Protocols Has Their Social Media Accounts Shut Down

Moroccan Islamic Scholar Sheikh Abou Younes Elfraani: The Protocols Of The Elders Of Zion Have Been Translated Into Arabic, Yet The Arabs Do Nothing; The Jews Want Israel To Span From Nile To The Euphrates

Lebanese Researcher Dr. Ali Hamie: Did Hitler Even Have Enough Gas To Kill Six Million People? The Jews, Zionists Control People’s Minds, Destroyed Morality In Europe

West Bank Islamic Scholar Sheikh Yousef Abu Islam: In The Protocols Of The Elders Of Zion, The Jews Outlined A Plot To Use Soccer To Distract Muslims From Jihad And From Liberating Muslim Lands Like Spain

British Imam Abu Usamah At-Thahabi On FIFA World Cup: The Zionists’ 'Protocols’ Contain A Plot To Distract Humanity With Sports; Real Men Don’t Watch Other Men With Exposed Privates Kick A Ball Around

Egyptian TV Host Muhammad Musa: Freemasonry Aims To Establish A New World Order, Turn Arab States Into Zionist Lebensraum; The Protocols Of The Elders Of Zion Contains Plots To Spread Deviant Entertainment

Palestinian Islamic Jihad Official Bassam Al-Agha: Arab Schools Should Teach The Protocols Of The Elders Of Zion; Students Should Learn How The Jews Think

Egyptian Actor And Filmmaker Mohamed Sobhi: The Zionists Scheme Not Only To Destroy The Palestinians, But To Expand From The Nile To The Euphrates; They Need Us To Remain Weak, Without Innovators, Geniuses, Scientists

Egyptian TV: The Jews Plotted To Form A 'Global Kingdom,’ Destroy Non-Jewish Nations In A Scheme Outlined In The Protocols Of The Elders Of Zion

Guests On Houthi TV Show Say Jews Control The World’s Financial Institutions And Media, Add: As Mentioned In The Protocols Of The Elders Of Zion, Jews Believe Non-Jews Were Created To Serve Them

Turkey-Based Egyptian Islamic Scholar Sheikh Sameh Al-Gobah: The Jews And Communists Conspired To Destroy Muslim Family Values, As Detailed In The Protocols Of The Elders Of Zion

Lebanese Political Analyst Dr. Talal Atrissi: The Jews Control Hollywood, The Media, Arts; The Protocols Of The Elders Of Zion Are Banned In French Bookstores, Yet Charlie Hebdo Is Praised

Muhammad Mohi, Spokesman Of Hizbullah Brigades In Iraq: The Jews Are Pursuing Their Goal Of World Domination, Implementing The Plan Of The Protocols Of The Elders Of Zion; The Jews Are Stopping The U.S. From Returning To The JCPOA

Sudan TV Debate – SLM Official Saleh Mansour: We Need Peace; People Are Tired; We Have Gained Nothing From Hostility Towards Israel; Ba’ath Politician Al-Bakheet Omar: The Zionists Are Implementing The Protocols Of The Elders Of Zion

Palestinian Journalist Dr. Nasser Al-Laham: Israel Will Occupy UAE, Bahrain; It Is after The Gulf’s Billions, In Keeping With The Bible, Protocols Of The Elders Of Zion

Arab League Military Advisor Mahmoud Khalifa: Israel Wants To Expand From The Nile To The Euphrates, In Line With The Protocols Of The Elders Of Zion

Muslim Brotherhood TV Host Maged Abdallah: Jews Founded Egyptian Cinema in order to Control the World through the Media in Accordance with The Protocols of the Elders of Zion

Syrian Journalist Thaer Al-Nashef: Israel Does Not Groom Arab Dictators; Arab Societies Are Responsible for Their Own Fate

Egyptian Actor Mohamed Sobhi Says That After Airing of Antisemitic Show He Starred in, Sales of Protocols of the Elders of Zion Skyrocketed in Egypt

Iranian TV Show Cites 'Protocols Of The Elders Of Zion’: Russian Revolution Was Part Of Jewish Plot Led By Rothschilds To Establish New World Order, All-Jewish Government

Libyan Researcher Dr. Ali Al-Siba’i: The Jews Are the Source of All Evil; Mobilization of Our Enemies Is Part of Malicious Jewish Plot to Unite Them against Islam

Imam Muhammad Ma’moun Rahma in Damascus Friday Sermon: In Keeping with Protocols of the Elders of Zion, Zionist Jews Opened Nightclubs, Dens of Depravity to Weaken Muslims’ Moral Code

Egyptian TV Debates: Sheikh Claims There Is a Jewish Plot to Decrease Egypt’s Population, Political Sociologist Claims the Plot Is to Increase It

Khartoum Friday Sermon by Sheikh Muhammad Tannoun: The Jews Are Behind Every War and Can Only Survive In Corruption and Strife

Lebanese Singer and U.N. Goodwill Ambassador Majida El Roumi: Global Zionism Is Implementing „Protocols of the Elders of Zion,” Behind France Bombings – Archival

Damascus Friday Sermon by Dr. Muhammad Ali Al-Malla: The World Cup Implements the Protocols of the Elders of Zion by Distracting the Muslims from the Bloodshed in Gaza

Egyptian Scholar Dr. Samir Taqi Al-Din Recommends The Protocols of the Elders of Zion: No Coincidence that Freud, Sartre, and the Fathers of Democracy and Atheism Were All Jews

Egyptian Ramadan TV Show Featuring „People of Evil”: David Ben-Gurion Depicted as a Serpent; The Protocols of the Elders of Zion Recommended

Saudi Scholar Saad ibn Abdullah Al-Humayd: What Is Written in „The Protocols of the Elders of Zion” Is Translated into Reality

Egyptian Professor of Israeli Studies Abd Al-Razzaq Suleiman: If Attacked, Israelis Threaten to Implement The Protocols of the Elders of Zion on the Gentiles

Kuwaiti Cleric Jihad Al-’Ayesh: The Rothschilds Control Hollywood and Price of Gold, Assassinated U.S. Presidents, Founded Usury and Nazism (Archival)

Egyptian Cleric: Female Circumcision Has Economic Benefits; Jews Fight It in Keeping with Protocols of the Elders of Zion

Fatah Spokesman Osama Qawasmeh: Insurgency against Arab Regimes Described in the Protocols of the Elders of Zion

Jordanian TV Host Ayed Alqam: The Holocaust Is the Greatest Lie in History; Jacob Adolf Hitler Was a Jew (Archival)

Palestinian Cleric in Al-Aqsa Mosque Address: The Caliphate Will Clip America’s Nails, Chop off Its Hands and Feet, Then March upon It

Jordanian TV Series on „Protocols of Elders of Zion”: The Abhorred, Treacherous Jews Are the World’s Masters, Corrupters, Executioners

Damascus Friday Sermon: Jews Are Treacherous, Try to Uproot Islam in Keeping with the Protocols of the Elders of Zion

Egyptian-German Scholar Hamed Abdel-Samad: Our Hatred of Jews Has Poisoned Us

Former Governor of the Palestinian Monetary Authority Dr. Fouad Bseiso: Global Judaism Is a Virus, behind Financial Crisis, in Line with the Protocols of the Elders of Zion

Jordanian Cleric Abu Qatada Al-Filistini Discusses The Protocols of the Elders of Zion, States: Jews Use Blood for Passover Matzos

Saudi Cleric Muhammad Al-Munajid: Treachery Courses through the Veins of the Jews Like Blood

Palestinian Cleric in Antisemitic Diatribe on Official PA TV: The Jews Are the Slayers of the Prophets

Kuwait Friday Sermon: The Jews Spread Corruption, as Described in „The Protocols of the Elders of Zion”

Egyptian Historian Maged Farag in Support of Normalized Relations with Israel: We Must Focus on Our Own Interests, Not on the Palestinian Cause

Tunisian Politician Neji Djelloul Challenges TV Host: 'The Protocols Of The Elders Of Zion’ Is A Forgery

British Islamist Abu Rumaysah: Hitler Acted to Stop the Evil Doctrine of the „Protocols of the Elders of Zion”

Egyptian Actor Mohamed Sobhi Recommends Reading „The Protocols” and Says: Benjamin Franklin Warned against the Jews

Sudanese Cleric Al-Jazouli: Bombing of Embassies, Killing of US Diplomats Great Steps Leading to Order, Not Chaos

Former Egyptian Minister: Jews Rule the World, I Read It in the Protocols of the Elders of Zion

Kuwaiti Cleric: The World Cup Is Jewish Conspiracy to Distract Muslim Youth, in Keeping with „Protocols of the Elders of Zion”

Kuwaiti Scholar and TV Host Rely on „Mein Kampf” and „The Protocols of the Elders of Zion” in Antisemitic Diatribe

Al-Jazeera Commentator, Former MB Official, Gamal Nassar: Al-Sisi Is Jewish, Implementing Protocols of Elders of Zion in Egypt

Egyptian Cleric Khaled Kholif: Israel Toys with Egyptian Opposition in Keeping with the Protocols of the Elders of Zion

Saudi Cleric Muhammad Musa Al-Sharif Cites Protocols of Elders of Zion, Calls to Continue Suicide Attacks in Israel

Former Egyptian Housing Minister Hassaballah El Kafrawi: The Jews Behind 9/11, Arab Spring, and Sadat’s Assassination

Lebanese Priest Yousuf Mouannas: „The Protocols of the Elders of Zion” Called to Destroy Christianity

Egyptian Scholar and Novelist Youssef Ziedan: Bin Laden Was a Poor Guy, Incapable of Pulling Off 9/11

Egyptian Cleric in Exile Wagdi Ghoneim Accuses Israelis of Spreading Drugs and AIDS in Egypt, in Accordance with Plot Recorded in „The Protocols of the Elders of Zion”

Egyptian TV Host Hussam 'Aql: The Protocols of the Elders of Zion Is a Matter of Undisputable Science

Decade-Old Antisemitic TV Series „Horseman without a Horse” Is Resurrected by Post-Revolution Egyptian TV

Egyptian Presidential Candidate Tawfiq Okasha: MEMRI’s Success Is Not Due to Their Capabilities, But to Our Stupidity

Egyptian Cleric Sallah Sultan, Founder of the Ohio-Based American Center for Islamic Research: War with the US – Why Not? Allah Is on Our Side, Will Obliterate America

Egyptian Cleric Mahmoud Al-Masri: The Protocols of the Elders of Zion Use Soccer to Distract the Islamic Peoples

Egyptian Presidential Candidate Tawfiq Okasha Predicts that Egyptian Army Will Open Fire on „Its Enemies” – the US, Germany, and Israel – Within Three Months; States That If Not for the Holocaust, the Jews Would Have Annihilated the Germans

Egyptian Cleric Amin Al-Ansari: The Jews Use Women to Harm Muslim Society

Egyptian Researcher Muhammad Galaa Idris: The Jews Are Behind the Spread of Depravity and Sin in the World and Have Brainwashed Europe

Sudanese Cleric Muhammad Tannoun: The Jews Have Invaded the Minds of Some Muslims with Their Constitution, „The Protocols of the Elders of Zion”

Bishop of Syrian Orthodox Church in Lebanon George Saliba: Jews Incite Unrest in the Arab World in Accordance with „The Protocols of the Elders of Zion”

Egyptian Scholars: „The Protocols of the Elders of Zion” Is the Constitution of Freemasonry, Whose Goal Is Jewish Domination of the World

Egyptian Professor Muhammad Galaa Idris Reviews „The Protocols of the Elders of Zion”: The Jews Are Trying to Take Over the World

Against the Backdrop of Soccer World Cup in South Africa, Egyptian Cleric Mus’id Anwar Blasts Soccer, Other „Harmful Sports”, as a Means Prescribed by the Protocols of the Elders of Zion in Order to Rule the World

Egyptian Hebrew Lit. Professor Ibrahim Farid Denounces the Endorsement of Antisemitic Myths by Arab Media and Institutions

Sports Show on Egyptian TV Turns into Platform for Spreading Antisemitism, Conspiracy Theories, and Anti-Americanism

Egyptian Heavy Metal Fans Reject Accusations of Satan Worship, Collaboration with Zionism 

Egyptian Researcher Sa’id Okasha Challenges Antisemitic Myths on Al-Faraeen TV

Al-Faraeen TV’s Tawfiq Okasha Reaction to MEMRI: If You Sentence Us to Death – We Will Die as Martyrs for the Sake of Allah; MEMRI Has an Office in Al-Jazeera TV Headquarters in Qatar

Faraeen TV Discussion of „The Protocols of the Elders of Zion” and Jewish Plot to Take Over the World

Liberal Egyptian Author and Al-Azhar Scholar Debate Sex Education in Arab Schools

On Hamas TV Friday Sermon: Calls to Annihilate the Jews, Who Are Compared to Dogs

Lebanese TV Host Rabi’a Zayyat: The Jews Distorted the Torah and Introduced the Protocols of the Elders of Zion

Egyptian Cleric Salama Abd Al-Qawi Warns Muslims against the Protocols of the Elders of Zion and Many US Companies

Former Lebanese MP Ghassan Matar: I Am Ashamed to Admit I Am Happy When US Soldiers Are Killed; Jews Believe They Should Purify the World, as Written in the Protocols of the Elders of Zion

Egyptian Clerics Intensify Antisemitic Rants against the Backdrop of the Gaza Fighting

Iranian TV Director Said Mostaghasi Comments on MEMRI TV’s Translation of „The Secret of Armageddon” and Declares: Jews Sent Columbus to Discover America in Search of the Promised Land

„The Secret of Armageddon” – An Iranian TV „Documentary” Claims That „a Jewish Plan for the Genocide of Humanity,” Includes a Conspiracy for the Takeover of Iran by Local Jewish and Bahai Communities

Hamas Deputy Minister of Religious Endowment Saleh Riqab: U.S. President Clinton Would Speak with Arab Leaders While Having Sex with „the Jewish Monica”

Hamas Culture Minister Atallah Abu Al-Subh Presents Excerpts from the Protocols of the Elders of Zion on Hamas TV, Claiming Jews Try to Control the World

TV Channel Affiliated with Lebanese Parliament Speaker Nabih Beri in a Show Dedicated to The Protocols of the Elders of Zion: Jews Use Drug Trafficking to Take Control of the World and Subjugate Other Nations

Iranian Middle East Expert Mohammad Mehdi Amir Kamali: The Israeli State Was Established on the Basis of „The Protocols of the Elders of Zion”

Egyptian Researcher Muhammad Al-Buheiri: Jews Still Use Christian Blood to Bake Passover Matzos

Samir Ubeid, an Iraqi Researcher Living in Europe: The Nobel Prize Is Racist and Stems from the Protocols of the Elders of Zion

Former PLO Ambassador to Vienna Ghazi Hussein on the Holocaust, the Protocols of the Elders of Zion and the Rule of the World

Film Seminar on Iranian TV: Tom and Jerry – A Jewish Conspiracy to Improve the Image of Mice, because Jews Were Termed „Dirty Mice” in Europe

Spokesman for the Iraqi Communist Party, Nuri Al-Muradi, Attacks Saudi Foreign Minister over Arab League’s Iraq Initiative

Ramadan 2005 TV Shows – Al-Shatat: Global Jewish Government Convenes to Celebrate WWII

Terror in London (8) – Lebanese Researcher Hisham Jaber: Global Zionism Is Behind London Bombings and 9/11 and Has Been Forging Holy Books Since the Protocols of the Elders of Zion

Palestinian Mufti Ikrima Sabri on Rafiq Hariri’s Assassination and The Protocols of the Elders of Zion

Denmark Sheik Al-Taleqani: Europeans Are Empty And Need Islam; I Recommend Reading the Protocols of the Elders of Zion

Al-Azhar Sheik Al-Mussayar: Instead of Merely Defending Islam, Muslims Must Confront Non-Muslims

Iranian TV Special on Zionism, The Protocols of The Elders of Zion, and the War in Iraq

An Iranian Series about Jews and Hollywood Cinema Excerpts

Friday Sermon on Palestinian Authority TV by Sheikh Ibrahim Mudeiris: 'Mr. Bush. These Decisions and Statements Will Only Lead You to the Garbage Can of History.’


[1] ’The Protocols of the Elders of Zion’ As Part Of Iranian Antisemitism, April 17, 2023.

[2] ’The Protocols Of The Elders Of Zion’ – In Turkish, April 5, 2023.

[3] ’The Protocols of the Elders of Zion’ – In Urdu, April 6, 2023.

[4] Vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html, October 28, 1965.

[5] They were also viewed positively by Egyptian writer Ahmad Al-Amin, one of the most prominent cultural figures in Egypt in the 1940s and the 1950s. In addition, renowned Lebanese journalist Ghassan Tueni: „Had we not known that the Protocols of the Elders of Zion were forged by Russian intelligence in the 19th century… we would say that what is happening in the world today is exactly what world Jewry planned, due to the great similarity [between what’s actually happening and] what is falsely attributed to [world Jewry]. [I refer] to the conspiracy to take over the world and to plunder it; to the deeds [of world Jewry] everywhere, and to the financial, political, and military status [world Jewry] has attained. This is in addition to their attempt to destroy everything that others hold sacred.” Source: Al-Ayyam (Palestinian Authority), March 28, 2000. The article is taken from the Lebanese daily Al-Nahar.

[6] Yehoshefat Harkabi, Arab Attitudes to Israel, page 235 in the English version (2017, paperback, Routledge).

[7] Juedische-allgemeine.de/politik/zentralrat-der-palaestinenser-entschuldigt-sich-fuer-auslage-der-protokolle-der-weisen-von-zion/, April 14, 2023.

[8] The textbook reads: „There is a group of confidential resolutions adopted by the Congress and known by the name The Protocols of the Elders of Zion, the goal of which was world domination. They were brought to light by Sergey Nilos and translated into Arabic by Muhammad Khalifah Al-Tunisi.” The reference to the Protocols was removed in editions published after 2006.

[9] The U.S. State Department requested that the Egyptian government stop the broadcast of the show, but the request was denied. See Arab Press Debates Antisemitic Egyptian Series 'A Knight Without a Horse’.

[10] June 2007, Muhammad Ghaith Al-Hajj Hussein Publications.

[11] In a statement to Reuters from May 24, 2004. See:  Arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-names/Abdl-Wahab%20Elmessiri/Material/IOL_Zionist_Conspiracy_Big_Lie.htm.