27 marca 2012 r. Asad Al-Azouni, pisarz jordański palestyńskiego pochodzenia, opublikował antysemicki artykuł na mieszczącym się w Gazie palestyńskim portalu internetowym, Alwatanvoice.com, ostrzegając o niebezpieczeństwach Talmudu, który, jak powiedział, jest odpowiedzialny za nienawiść Żydów do chrześcijaństwa i chrześcijan. Al-Azouni oskarżył Żydów o używanie krwi chrześcijańskiej do wypiekania macy oraz o podżeganie do walk między muzułmanami a chrześcijanami. Dodał, że Żydom udało się zmiażdżyć każdego, kto się im sprzeciwiał, dzięki swoim szerokim wpływom w społeczeństwach chrześcijańskich i muzułmańskich.

Poniżej podajemy fragmenty[1]:

Nie jest żadną tajemnicą, że żydowska wrogość wobec Jezusa i chrześcijan jest głęboka. Żydzi uważają Jezusa, pokój z nim, za niewiernego i rebelianta, zamiast za proroka i posłańca, a [także] obrażają jego matkę, Dziewicę [Maryję], pokój z nią. Z czasem i z pomocą kilku Żydów nawróconych na chrześcijaństwo, którzy skarżyli się Kościołowi na zachowanie Żydów, stało się jasne, że za ich nienawiścią do chrześcijan stoi Talmud.

W następstwie tego Czwarty Sobór Laterański zwołany w listopadzie 1215 r. z polecenia papieża Innocentego IIIwezwał do podjęcia kroków przeciwko Żydom i zażądał między innymi, by chrześcijanie unikali ich społecznie i ekonomicznie, jeśli będą trwali przy lichwie. Należy zauważyć, że przywódcy chrześcijańscy byli temu przeciwni, ponieważ ciągnęli zyski z Żydów.

Sobór zażądał także, by Żydzi nosili specjalne ubrania, odróżniające ich od chrześcijan i nie pozwalające na ich integrację wśród nich. Dodatkowo zadekretowano, że Żydzi nie mogą być mianowani na urząd publiczny i zażądano, by Żydzi nawróceni [na chrześcijaństwo] nie wykonywali rytuałów żydowskich. Te kroki zostały podjęte po ujawnieniu przez Kościół niebezpieczeństwa Talmudu. Żydzi [z kolei] oskarżyli papieża Innocentego IIIo przywrócenie Inkwizycji na chrześcijańskim Zachodzie i o zachęcanie zakonu dominikanów do rozpoczęcia kampanii przeciwko wszystkim przeciwnikom Kościoła.

Ponadto wiek XIII był epoką polemiki między Żydami a chrześcijanami w kontrowersyjnych sprawach. Żydowscy nawróceni chrześcijanie ujawnili wady swoich byłych współwyznawców, szczególnie wrogą treść Talmudu wobec chrześcijan oraz modlitwy żydowskie, które obrażają chrześcijaństwo, Jezusa i jego matkę…

Powiedziane jest w Talmudzie: “[Nawet] najlepszy z gojów powinien zostać zabity i [nawet] najlepszy z jadowitych węży powinien mieć roztrzaskany łeb”. Nie zapomnieliśmy, że [Żydzi] mają nakazane zabijanie chrześcijańskich dzieci i używanie ich krwi, żeby wypiekać macę na święto [Paschy]. Mówią na chrześcijan „czciciele Jezusa i Marii” oraz bałwochwalcy i zabraniają Żydowi pokłonienia się, kiedy przechodzi chrześcijanin noszący krzyż.

Żydom jest także zabronione jedzenie mięsa zwierzęcia zabitego przez chrześcijanina i mają obowiązek niszczenia obrazów Kościoła chrześcijańskiego.

Rabin Mosze Abu Al-Afia [jeden z Żydów oskarżonych w sprawie o mord rytualny w 1840 r. w Damaszku] utrzymywał, że Talmud pozwala na rozlew krwi dwóch rodzajów: krew na ofiarę [paschalną] i krew obrzezania. A jeśli nie ma dostępnej krwi chrześcijańskiej [na wypiek macy], to można [użyć] krwi muzułmańskiej, ponieważ wielu chrześcijan nawróciło się na islam.

Żydzi czynią wielkie wysiłki, by spowodować wojnę między muzułmanami i chrześcijanami, jak to, co się zdarzyło podczas protestów w sprawie zniknięcia chrześcijańskiego chłopca w Damaszku w 1890 r.

W 1253 r. [sic] Marcin Luter wzywał do spalenia ich synagog, zniszczenia ich domów i zakazania ich książek, modlitewników i Talmudu, które są po brzegi wypełnione kłamstwami, przekleństwami i bluźnierstwami. Zabronił również ich rabinom nauczania Żydów Tory.

Mimo [przeprowadzonych] procesów i z powodu wielkich nacisków wpływowych ludzi Żydzi zostali uniewinnieni z oskarżenia o [używanie] krwi chrześcijańskich dzieci [do wypieku macy], jak również w sprawie z 1882 r. z Tiszaeszlár w Austro-Węgrzech, gdzie ofiarą była młoda dziewczyna Eszter Solymosi. Professor [August] Rohling wyraził gotowość zeznawania w sądzie i przedstawienia dowodów, które dowiodłyby winy Żydów, ale sąd odrzucił tę ofertę.

To dowodzi tylko jednej rzeczy, a mianowicie [rozmiarów] wpływów żydowskich i infiltracji kręgów społeczeństw chrześcijańskich, a także muzułmańskich oraz ich sukces w szkodzeniu każdemu, kto się im przeciwstawia i ujawnia tajemnice ich talmudycznej nienawiści.


[1] Alwatanvoice.com, 27 marca 2012.