Poniższy raport jest obecnie darmową próbką Memri Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Aby uzyskać informacje o subskrypcji JTTM,  kliknij tutaj . 

2 lutego 2024 r. nowy anglojęzyczny kanał Telegramu „The Comprehensive University of Jibril” opublikował swój inauguracyjny post. [1] Opisując „uniwersytet” jako „nowy rozdział w [misji] Da’wah [głoszenia wiary]” duchownego dżihadu z Michigan, Musy Abdullaha Dżibrila, w poście napisano, że „zapewni on zorganizowane kursy islamu mające na celu wychowanie pokolenia zakorzenionego w autentycznym islamskim monoteizmie, który sięga pierwotnych korzeni Proroka i metodologii jego towarzyszy”. „Uniwersytet” zamierza oferować „książki, zajęcia, interaktywne sesje pytań i odpowiedzi oraz bogactwo zasobów islamskich”.

Post opisuje Dżibrila, który w latach 80. ukończył Islamski Uniwersytet w Medynie w Arabii Saudyjskiej, jako „skarbnicę wiedzy islamskiej” zaangażowanego w „szerzenie czystego islamu w czasach, gdy panowała korupcja i błędne przewodnictwo”, stwierdzając, że wrócił do USA po ukończeniu studiów „po uświadomieniu sobie pilnej potrzeby muzułmanów na Zachodzie ponownego połączenia się ze swoją religią”. Według postu Musa Dżibril „pomyślnie wychował własne dzieci i wnuków” – w tym wybitnego proislamskiego kaznodzieję Państwa Islamskiego (ISIS) Ahmada Musę Dżibrila – i „wychował całe pokolenie młodych ludzi na Koranie i Sunnie, w czasach, kiedy obecność islamu była niewielka (szczególnie na Zachodzie).”

Z postu wynika, że ​​Musa Dżibril „wierzy w znaczenie wczesnego i właściwego wychowania islamskiego”, cytując jego wypowiedź: „Osoby takie jak Chalid ibn Waleed [dowódca armii proroka Mahometa] i Nusajbah bint Ka’b [jedna z jego Towarzyszek, które brały udział w kilku bitwach] nie powstają tak po prostu, są starannie wychowywani i pielęgnowani; ich przyszłość i edukacja zaczyna się jeszcze przed urodzeniem, zaczyna się od wyboru prawej matki o wysokich aspiracjach, by służyć religii Allaha”.

Kanał powstał 9 stycznia i według stanu na 6 lutego ma 718 subskrybentów. [2]

3 lutego kanał opublikował 38-stronicową książkę dla dzieci zatytułowaną Aqeedah of Ahlul Sunnah Wal Jama’ah (Credo Sunnitów), której autorem jest Musa Dżibril. [3] Książka, będąca zasadniczo katechizmem islamu, promuje ideologię salaficko-dżihadystów. Niektóre kardynalne zasady salafickich dżihadystów nauczane w tej książce obejmują odrzucenie demokracji i rządów nie opartych na szariacie jako form politeizmu oraz to, że ci, którzy rządzą na podstawie prawa stworzonego przez człowieka lub uczestniczą w wyborach, są odstępcami od islamu. [4] Wyraźnie odrzuca także szereg przekonań wyznawanych przez umiarkowanych lub racjonalistycznych muzułmanów, takich jak to, że wiedzę religijną można zdobyć za pomocą rozumu; Allah jest wszędzie; ten, kto wyznaje wiarę w Allaha, jest muzułmaninem niezależnie od swoich czynów; Islam oznacza „pokój”; ktoś jest albo wierzący, albo niewierzący; i że atrybuty Allaha można rozumieć alegorycznie.

Poniżej znajduje się przegląd niektórych treści książki:

Celem istnienia jest oddawanie czci Allahowi, akty politeizmu wycofują człowieka z islamu

Książkę dla dzieci rozpoczyna stwierdzenie, że po śmierci człowieka spotkają go dwaj aniołowie z „dużym i potężnym prętem żelaznym”, którzy zadają zmarłemu pytanie: „Kto jest twoim Panem? Kto jest twoim prorokiem? Jaka jest twoja religia? ?” Aby uniknąć kary, należy odpowiedzieć, że Panem jest Allah, prorokiem Mahomet i religią islam, i należy żyć zgodnie z tymi przekonaniami.

Według książki wierzenia muszą opierać się na Koranie, Sunnie i konsensusie Towarzyszy Proroka Mahometa i być interpretowane zgodnie z naukami pierwszych trzech pokoleń islamu.

Credo Sunnitów głosi, że ludzie zostali stworzeni, aby czcić Allaha, a ich zadaniem jest „dziedziczyć od Posłanników Boga i wzywać do dobra i zakazywać zła”. Ostrzega: „Jeśli dopuszczasz się szirk [politeizmu], nie jesteś już muzułmaninem. Łączenie partnerów z Allahem lub oddawanie czci innemu niż Allah jest szirk”. Książka, twierdzi, że Allah jest ponad niebiosami, a nie wszędzie: „Allah wzniósł się nad Swoim gigantycznym Boskim tronem w sposób odpowiadający Jego Królewskiemu Majestatowi”.

Książka uczy dzieci, że bycie muzułmaninem oznacza „poddanie się Jedności Allaha (Tawhid), przestrzeganie Jego praw i ciągłe dążenie do osiągnięcia Jego życzliwości poprzez posłuszeństwo. I nigdy nie popełnianie szirk przez łączenia partnerów z Allahem”. Podkreślając, że islam jest kompletny i niezmienny, stwierdza, że ​​wszystko, co nie było częścią islamu za życia Mahometa, nigdy nie będzie jego częścią i że należy kierować się religią w rozumieniu proroka i jego Towarzyszy, „a nie naszymi własnymi myślami i logiką”.

Muzułmanie muszą nienawidzić fałszywych bóstw, takich jak prezydenci i premierzy; politeizm jest największym grzechem

Według Credo Sunnitów pierwszą część szahady [islamskiego wyznania wiary] należy przetłumaczyć: „Nie ma bóstwa godnego czci, naśladowania i posłuszeństwa poza samym Allahem”, zaś „nie ma Boga nad Allaha” jest nieprawidłowym tłumaczeniem. To stwierdzenie wymaga „zaprzeczenia wszelkiego kultu oddawanego innemu niż Allah”, co jest znane jako „kufr bit taghout” [niewiara w fałszywe bóstwo], tj. „wszystko, co jest czczone poza Allahem”. Muzułmanie „potępiają i nienawidzą taghout, ponieważ naruszają prawo Allaha, któremu należy oddawać cześć”.

Oznajmia, że „popularnym przykładem taghutu są dziś prezydenci i premierzy. Namawiają ludzi do popełniania szirk przez głosowania na nich w demokratycznych wyborach i ustanawiają prawa, które zastępują szariat Allaha i sprzeciwiają się mu” – książka cytuje Koran 12:40 , tłumacząc ten werset jako: „Zaprawdę (prawo do) ustawodawstwa nie należy do nikogo innego, jak tylko do Allaha”.

Allah żąda, aby Jego stworzenia czciły Jego samego i unikały szirk. W zamian mogą oczekiwać „(jako miłosierdzia i przysługi)”, że „nie… ukarze nas w zamian”.

Według książki największym grzechem jest szirk, który jest „gorszy niż morderstwo i picie alkoholu!”

Muzułmanie muszą nienawidzić politeistów i unikać ich towarzystwa z wyjątkiem wygłaszania im kazań

Najniższy poziom wiary to „całkowite poddanie się Allahowi w Tawhid i posłuszeństwo Mu oraz trzymanie się z daleka od shirk i jego ludzi”.

Według książki „pokój” jest nieprawidłowym tłumaczeniem islamu, w którym stwierdza się, że chociaż islam „zawiera pokój i przychodzi z pokojem”, oznacza „całkowite i pełne poddanie się jedynie Allahowi”.

Omawiając absolutne minimum konieczne, aby móc być uważanym za muzułmanina, w książce stwierdza się: „Musisz uwolnić się od szirk i jego ludzi… W głębi serca nienawidzisz szirk… i staraj się mówić przeciwko niemu, jak możesz, a najniższy poziom wiary to nienawidzić tego w swoim sercu, drugi to mówić przeciwko temu, a najwyższym stopniem wiary jest zmieniać to ręką, jeśli masz do tego siłę. Nie powinieneś zasiadać z ludźmi szirk a twoje kontakty z nimi powinny służyć Da’wah. W swoich codziennych kontaktach z nimi przynajmniej w głębi serca nienawidzisz ich szirk.

Twierdząc, że wiara „wzrasta wraz z posłuszeństwem i dobrymi uczynkami, a maleje wraz z nieposłuszeństwem i złymi uczynkami”, Credo Sunnickie stwierdza, że ​​wiara zależy od wewnętrznych przekonań, słów i czynów danej osoby, podczas gdy pogląd, że wiara jest tylko w sercu, jest „błędny”.

Książka stwierdza, że ​​dobre uczynki muszą być popełniane ze szczerymi intencjami na rzecz Allaha oraz zgodnie z Koranem i Sunną, i ostrzega: „Nawet jeśli ktoś spełnia wiele dobrych uczynków, ale nie jest muzułmaninem, jego uczynki nie są zaakceptowane. Popełnili najgorszą zbrodnię wszechczasów, zbrodnię przeciwko Bogu; szirk”.

Wielu, którzy mówią, że wyznają wiarę jest niewierzących, ponieważ przyznali ludziom prawo do stanowienia prawa

Rozwijając koncepcję mono- i politeizmu, Credo Sunnitów stwierdza: „Szirk jest najgorszą zbrodnią, jaką kiedykolwiek można popełnić. Jest to zbrodnia przeciwko Wszechmogącemu Allahowi. Szirk kieruje formy kultu do osób innych niż Allah i może mieć miejsce w różnych formach.” Jest pięć „głów taghout [fałszywych bóstw]”, włączając w to: „tego, kto wzywa ludzi do oddawania mu czci, każdego, kto jest czczony i jest z tego zadowolony, każdego, kto twierdzi, że posiada cokolwiek na podstawie wiedzy o sprawach ukrytych i niewidzialnych, [i] każdego, kto sądzi inaczej niż to, co zesłał Allah.”

Książka dalej stwierdza, że ​​Tawhid [islamski monoteizm] składa się z trzech części: uznanie Allaha za jedynego Boga, zaakceptowanie Go jako jedynego obiektu kultu oraz wyznanie jedności Jego imion i atrybutów. Credo Sunnitów zauważa, że ​​wielu ludzi wierzy, że sam Allah jest stwórcą i podtrzymującym, ale nadal są niewierzącymi, ponieważ „popełniają uchylanie się od innych kategorii Tawhid”. „Większość ludzi dopuszcza się szirk” przez „oddawanie fizycznych aktów kultu innemu niż Allah, oddawanie władzy ustawodawczej innemu niż Allah, a nawet wypowiadanie oświadczenia przeznaczonego wyłącznie dla Allaha”. Książka ponadto ostrzega, że ​​Allaha można nazwać i opisać jedynie tak, jak On nazwał i opisał siebie w Koranie i jak Mahomet opisał Go w Sunnie. Nie należy starać się zrozumieć Jego atrybutów, porównywać Go z Jego stworzeniami ani zaprzeczać Jego atrybutom.

Musa Abdullah Dżibril, palestyński imigrant przybyły do ​​USA, jest ojcem proislamskiego kaznodziei (ISIS), Ahmada Musy Dżibrila. Obaj odsiedzieli wyroki w więzieniu federalnym na podstawie 42 zarzutów karnych, w tym spisku, oszustw bankowych i elektronicznych, prania pieniędzy, niezłożenia zeznań podatkowych dochodowych oraz posiadania broni palnej i amunicji. Młodszy Dżibril ma istotny wpływ na zwolenników dżihadu, którzy nie władają biegle językiem arabskim, a jego zwolennicy okrzyknęli go „imamem Zachodu”. [5] W grudniu 2023 roku zyskał rozgłos po tym, jak kilka mediów głównego nurtu doniosło o wykładach wideo, w których wzywał zachodnich muzułmanów do „zaczęcia normalizacji” dżihadu oraz do matek, aby „karmiły swoje dzieci miłością do dżihadu i ambicją zostania mudżahedinem i męczennikiem”. [6]


[1] Telegram, February 2, 2024.

[2] Telegram, February 6, 2024.

[3] Telegraml, February 3, 2024.

[4] See MEMRI Report Al-Qaeda in Iraq: The Drafters of the Iraqi Constitution and Those Who Support Them Are Infidels Who Must Be Killed, August 19, 2005; and MEMRI JTTM Report: Islamic State (ISIS) Weekly Editorial Claims Shari’a Law Is Best, Easiest Form Of Government; Waging Jihad To Implement Shari’a Is 'Absolute Justice’, May 19, 2023.

[5] See MEMRI JTTM Report: Following Media Reports Of His Praise For Jihad, Followers Of Michigan-Based Jihadi Preacher Publish Dozens Of Posts In Social Media Campaign Defending Him, Praise Him As 'Lion Of The West,’ Compare Him To Anwar Al-Awlaki, Assert Media Publicity Will Only Help His Preaching, December 20, 2023.

[6] See MEMRI TV Report: Michigan Islamic Scholar Ahmad Musa Jibril: Mothers In America And The West Should Nurse Their Infants With The Love Of Jihad, Ambition To Become a Mujahid And A Martyr; The Infidel West, U.S. Are The Enemies Of The Muslims, November 25, 2023.


The full text of this post is available to subscribers.

Please login or register to request subscription information from MEMRI