Przed 75. rocznicą Nakby prezydent Autonomii Palestyńskiej (AP) Mahmoud Abbas wydał dekret prezydencki w sprawie upamiętnienia tego wydarzenia. Dekret wyznacza 15 maja jako oficjalny dzień upamiętniający Nakbę i organizowania działań „w celu ustanowienia narodowej narracji palestyńskiej w Palestynie i na całym świecie”. Definiując Nakbę jako „zbrodnię przeciwko ludzkości popełnioną na narodzie palestyńskim w 1948 roku”, stwierdza również, że „negowanie Nakby jest przestępstwem zagrożonym karą do dwóch lat pozbawienia wolności” oraz że „odpowiednie władze państwowe mają za zadanie pociąganie sprawców do odpowiedzialności zgodnie z prawem, w państwie i poza nim”.

Należy zauważyć, że kierownictwo palestyńskie zintensyfikowało ostatnio wysiłki na rzecz ustanowienia palestyńskiej narracji o konflikcie z Izraelem, obchodząc Dzień Nakby na forach palestyńskich i międzynarodowych oraz wzywając do uznania prawa uchodźców palestyńskich do powrotu do domów w Izraelu. Jednym z przejawów tego było wydarzenie, które odbyło się na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ 15 maja 2023 r., które było pierwszym oficjalnym upamiętnieniem Nakby przez ONZ. Abbas był obecny na wydarzeniu i wygłosił dosadne przemówienie wzywające do powrotu palestyńskich uchodźców i zauważył, że on sam jest uchodźcą i chce wrócić do swojego rodzinnego miasta, Safed. Opisał Izrael jako „reżim apartheidu”, który promuje fałszywą narrację „jak Goebbels” i stwierdził, że Zachód, zwłaszcza Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, ponosi bezpośrednią moralną i polityczną odpowiedzialność za Nakbę narodu palestyńskiego. Ogłosił również, że w Palestynie budowany jest narodowy pomnik upamiętniający Nakbę oraz że wydano dekret prezydencki z okazji Dnia Nakby.[1] 

Dekret prezydencki w sprawie upamiętnienia rocznicy Nakby

Poniżej znajduje się tłumaczenie dekretu prezydenckiego wydanego przez Abbasa w sprawie upamiętnienia Nakby. [2]

Dekret nr ( ) [3], 2023 o upamiętnieniu rocznicy Nakby

Prezydent Państwa Palestyna

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego OWP

 

Zgodnie z Ustawą Zasadniczą OWP oraz Zmienioną Ustawą Zasadniczą z 2003 r. i poprawkami do niej,

po zapoznaniu się z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/77/L.24 przyjętą na 77. sesji i opublikowaną 22 listopada 2022 r. [4]

na mocy powierzonych mi uprawnień i dla dobra publicznego,

po rozważeniu następujących faktów:

Nakba narodu palestyńskiego z 1948 r., w której został wykorzeniony z 78% swojej ojczyzny siłą zbrojną oraz poprzez systematyczne masakry i terroryzm,

Wypędzenie z domów prawie miliona Palestyńczyków, którzy zostali wysłani na tułaczkę po całym świecie bez dostępu do najbardziej podstawowych potrzeb, by przetrwać 

Systematyczne burzenie palestyńskich miast i wiosek oraz kradzież zasobów i aktywów narodu palestyńskiego

Ustanowienie państwa żydowskiego na 78% terytorium Palestyny, wbrew temu, co określono w rezolucji 181 Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Uchwalenie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/77/L.24, w tym klauzuli 6 w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy Nakby

Niniejszym wydaję następujący dekret:

Artykuł 1

Terminy i zwroty użyte w niniejszym dekrecie mają następujące znaczenie, chyba że z kontekstu wynika inaczej:

Państwo = Państwo Palestyna

Nakba = Zbrodnia przeciwko ludzkości popełniona na narodzie palestyńskim w 1948 roku, która obejmowała morderstwo, przesiedlenie, wypędzenie, przymusowe wygnanie i późniejszą okupację oraz zniszczenie miast, wsi i miejsc społeczeństwa palestyńskiego i wszystkich jego sektorów: kulturowego, społecznego, ekonomicznym i politycznym.

Zbrodnia zaprzeczania Nakbie = zaprzeczanie Nakbie i zbrodniom przeciwko ludzkości, które zostały popełnione [jako jej część] przeciwko narodowi palestyńskiemu.

Rezolucja = Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/77/L.24, podjęta na 77. sesji i opublikowana 22 listopada 2022 r. pod tytułem „Kwestia Palestyny”, w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy Nakby

Artykuł 2

Nakba narodu palestyńskiego z 1948 r. stanowi integralną część narodowej narracji palestyńskiej, która jest zakotwiczona w [naszym] historycznym prawie i w szeregu rezolucji ONZ.

Artykuł 3

Zaprzeczanie Nakbie jest przestępstwem zagrożonym karą do dwóch lat pozbawienia wolności, a właściwe organy państwowe mają za zadanie pociągnąć sprawców do odpowiedzialności zgodnie z prawem, w państwie i poza nim.

Dla celów wykonania klauzuli 1 niniejszego artykułu za formy popełnienia przestępstwa zaprzeczenia Nakbie uważa się:

Zaprzeczanie, że Nakba miała miejsce, jak opisano w artykule 1 niniejszego dekretu, częściowo lub całkowicie.

Kwestionowanie, że część lub całość Nakby miała miejsce, jak opisano w artykułach niniejszego dekretu.

Twierdzenie, że naród palestyński opuścił swoją ojczyznę z własnej woli i nie został do tego zmuszony.

Zaprzeczanie, że zbrodnia Nakby była zbrodnią przeciwko ludzkości.

Uniewinnianie gangów syjonistycznych z odpowiedzialności za te zbrodnie lub zaprzeczanie roli mandatu brytyjskiego w pomaganiu i umożliwianiu ich wystąpienia.

Artykuł 4

15 maja będzie corocznie poświęcony upamiętnianiu rocznicy Nakby i organizowaniu odpowiednich działań w celu ustanowienia narodowej narracji palestyńskiej w Palestynie i na całym świecie

Artykuł 5

Zgodnie z decyzją Prezydenta Państwa zostanie utworzony Naczelny Narodowy Komitet Obchodów Rocznicy Nakby, którego zadaniem będzie organizacja [Dnia Nakby] i nadzór nad wszystkimi aspektami z nim związanymi.

Artykuł 6

Wszystko, co jest sprzeczne z artykułami niniejszego dekretu, jest nieważne z mocy prawa.

Artykuł 7

Wszystkie odpowiednie organy, każdy w swojej dziedzinie, muszą wdrożyć artykuły niniejszego dekretu i postępować zgodnie z nim od momentu jego wydania i rejestracji.

 

Ramallah,

7 maja 2023 r

 

Mahmud 'Abbas,

Prezydent Państwa Palestyna

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego OWP


[1]  For excerpts from 'Abbas’ speech, see MEMRI TV Clip No.  10291, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas In U.N. General Assembly Speech: U.S., Britain Created Israel To Get Rid Of Their Jews; The Israelis Lie Like Goebbels, May 15, 2023. For a full transcript of the speech in Arabic, see alhaya.ps, May 15, 2023.

[2] Ultrapal.ultrasawt.com, May 15, 2023. See also MEMRI Special Dispatch No. 10597 – Ahead Of 75th Anniversary Of The Nakba, Palestinian Leadership Stresses It Will Never Relinquish Refugees’ Right To Return To Their Homes, May 8, 2023.

[3] The decree was published without a number.

[4]  The reference is to the resolution in which the UNGA decided on holding a high-level event on May 15, 2023 to commemorate the 75th anniversary of the Nakba. See https://www.un.org/unispal/document/division-for-palestinian-rights-of-the-un-secretariat-ga-draft-resolution-a-77-l-24/.