W artykule zamieszczonym na egipskiej witrynie internetowej el-balad.com, dziennikarz Majdi Saqer napisał, że USA i Żydzi pragną przejąć świat. Wyjaśnia, że planują osiągnąć to przez podważanie tradycyjnych wartości w różnych krajach i zastąpienie ich wartościami zachodnimi, a także przez zastępowanie tradycyjnych źródeł władzy władzą państwa. Innym składnikiem planu jest kultywowanie organizacji lojalnych wobec Żydów i USA w różnych krajach, które z czasem dojdą do władzy – a to będzie „równoznaczne z pośrednią okupacją żydowsko-amerykańską”.

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu[1]:

Po tym jak Kościół katolicki zarobił [na złą reputację] przez uciskanie ludzi i po tym jak Europa podzieliła się ideologicznie i duchowo, nawiązało się bliskie partnerstwo między Żydami a Brytyjczykami[2] w oparciu o ich nienawiść do Kościoła [katolickiego] i pragnienie przejęcia świata. Następnie także USA dołączyły do tego partnerstwa.

Badacze zestawili szereg planów i protokołów zdominowania [świata], których głównymi [zasadami] są:

1. Zniszczenie [wartości i sił], które rządzą społeczeństwami i zastąpienie ich rządami państwa.

2. Ograniczenie kontroli państwa na rzecz kontroli [sprawowanej przez] ONZ.

3. Poddanie ONZ kontroli pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa.

Przez zdobycie kontroli nad rządami w tych krajach Żydzi zdobędą panowanie nad światem i każdy reżim, który wyzwoli się spod tego panowania, zostanie zniszczony pod jakimś pretekstem.

[Wartości i siły] rządzące społeczeństwami zostaną zniszczone w [następujących] posunięciach:

1. Szerzenie kultury równości między płciami; legitymizowanie stosunków między kobietami a mężczyznami, którzy nie są ich mężami, tak że mężczyźni tracą kontrolę nad swoimi rodzinami, wyrzucają swoje żony i wychowują dzieci w przypominających schroniska ośrodkach.

2. Niszczenie stosunków małżeńskich i rodzinnych i zamienianie mężczyzn i kobiet w maszyny produkujące niemowlęta, żeby państwo przejęło opiekę nad dziećmi i żeby przeszkodzić im w rozwinięciu indywidualnej tożsamości, innej niż tożsamość określona przez państwo.

3. Legalizacja prostytucji.

4. Proponowanie praw ochrony dzieci w celu ograniczenia władzy rodzicielskiej [nad nimi], podżegania ich do lekceważenia autorytetu ojca, matki i rodziny oraz uwolnienia ich od wszelkich więzi społecznych.

5. Poniżanie i upokarzanie duchownych i przedstawianie ich jako hipokrytów [żeby] zbuntować młodzież i [skłonić ją] do nieposłuszeństwa im.

6. Zakaz kar fizycznych i wszystkich [innych] sposobów dyscyplinowania dzieci w domu i w szkole, żeby nauczyciele stracili prestiż i autorytet, a dzieci nauczyły się braku szacunku do wszystkich.

7. Odebranie szejkom i przywódcom plemiennych wszelkiej władzy materialnej i moralnej, żeby nikt nie współzawodniczył z władzą [państwa] nad umysłami i mentalnością ludzi.

8. Odrzucenie tradycyjnego ubioru na rzecz nowej mody, żeby ludzie stracili swoje wartości i tożsamość kulturową.

9. Wymazanie ze świadomości ludzi pouczających opowiadań i przypowieści ich pradawnego dziedzictwa [i zastąpienie ich] zachodnimi opowiadaniami i filmami.

10. Pisanie na nowo historii w celu przekształcenia kultury ludów, inter alia przez zwalczanie tradycji wczesnych pokoleń muzułmanów oraz hadisów Proroka.

11. Zakładanie partii i grup polityczno-religijnych lojalnych wobec Żydów i USA i pomaganie im w dojściu do władzy [w różnych krajach], co jest równoznaczne z pośrednią okupacją żydowsko-amerykańską.


[1] El-balad.com, 9 września 2012.

[2] Autor przypuszczalnie nawiązuje do faktu, że Kościół anglikański jest niezależny od Watykanu.