Arabia Saudyjska opublikowała niedawno nowe podręczniki szkolne na rok 2019. Po tej publikacji dr Suhaila Zain Al-’Abidin Hamad, badaczka islamu i córka szejka Zain Al-’Abidin Hamad (zm. 1975), byłego imama i kaznodziei w meczecie proroków w Medynie, opublikowała artykuł, w którym sprzeciwiła się włączeniu do programu liceów hadisu (tradycji przypisywanej Prorokowi), który wzywa do walki  z niemuzułmanami aż nawrócą się na islam. Pisząc w gazecie „Al-Madina” twierdziła, że ten hadis nie jest autentyczny, ponieważ jest sprzeczny z Koranem i powiedziała, że został włączony do programu tylko dlatego, że pojawia się w dwóch najważniejszych sunnickich zbiorach hadisów, Sahih Buchari i Sahih Muslim, co w oczach wielu nadaje mu wiarygodności.  

Hamad napisała, że muzułmańscy prawoznawcy używają tego hadisu do wydawania fatw akceptujących zabijanie niemuzułmanów i muzułmanów, którzy nie wypełniają wszystkich nakazów islamu, i wzywają do walki z nimi aż islam zostanie religią całego świata. Ponadto, powiedziała, Państwo Islamskie (ISIS) używa go oraz opartych na nim fatw do uzasadnienia swoich aktów terroru.    

Suhaila Zain Al-’Abidin Hamad (Źródło: Alarabiya.net, 5 listopada 2013)

Poniżej podajemy fragmenty artykułu Hamad:[1]

[Według hadisu Prorok powiedział:] „Nakazano mi walkę przeciwko ludziom aż zaświadczą, że nie ma boga nad Allaha, że Mahomet jest Posłańcem Allaha i wypełnią obowiązki modlitwy i płacenia zakat; a jeśli to zrobią, ich życie i własność mają gwarancję mojej ochrony pod warunkiem, że [prowadzą się] zgodnie z prawem islamu i [w Dzień Sądu Ostatecznego] Allah [zadecyduje] o ich losie”.

Ten hadis jest sprzeczny z Koranem, według którego Allah mówi:

  1. ” A gdyby zechciał twój Pan, to uwierzyliby wszyscy, którzy są na ziemi. Czy ty potrafisz zmusić ludzi do tego, żeby stali się wierzącymi? I nie zdarzy się żadnej duszy uwierzyć, jak tylko za zezwoleniem Allaha. On ześle gniew na tych, którzy nie są rozumni”. [Koran 10:99-100]
  2. „A jeśliby twój Pan chciał, to uczyniłby ludzi jednym narodem. Ale oni nie przestają się sprzeczać, z wyjątkiem tych, komu twój Pan okazał miłosierdzie. Dlatego On ich stworzył. I spełniło się słowo twojego Pana: „Ja z pewnością napełnię Gehennę
    dżinami i ludźmi, wszystkimi razem!” [Koran 11:118-119]
  3. ”Nie ma przymusu w religii”. [Koran 2: 256]
  4. „Nie do ciebie [Mahomecie] należy prowadzenie ich drogą prostą; lecz Bóg prowadzi drogą prostą, kogo chce”. [Koran 2:272]
  5. „[O Mahomecie], Ty nie prowadzisz drogą prostą, kogo kochasz, lecz Allah prowadzi drogą prostą, kogo chce. On zna najlepiej tych, którzy są na drodze prostej. [Koran 28:56]

Przedstawianie [Koranu] 8:39 – „Zwalczajcie ich, aż nie będzie już buntu i religia w całości będzie należeć do Allaha. A jeśli oni się powstrzymają… to, zaprawdę, Allah widzi jasno, co czynicie!”  – jako dowód [potrzeby zmuszenia niemuzułmanów do nawrócenia się] jest niewłaściwe, ponieważ ten werset pojawia się w kontekście niewiernych z Mekki, którzy zaprowadzili muzułmanów na manowce i dręczyli ich, zmuszając ich do emigracji Al-Habasz [region na Półwyspie Somalijskim]., po tym jak spiskowali, żeby zabić Proroka Mahometa. Nie [pojawił się] w kontekście walki z wszystkimi niemuzułmanami aż się nawrócą.

Chociaż ten [hadis] jest sprzeczny z wszystkimi tymi koranicznymi tekstami, okazuje się, że ludzie odpowiedzialni za nasze nauczanie religii nalegają na włączenie go  do programu dla liceów w temacie tawhid[2] czyli jedność Boga… ponieważ pojawia się w [głównych zbiorach hadisów uważanych za autentyczne w sunnickim islamie] Sahih Buchari… i Sahih Muslim… [Buchari i Muslim, którzy zestawili te zbiory] najwyraźniej nie zauważyli, że ten hadis jest sprzeczny z Koranem [ale teolog z VIII w.] Imam Malik [ibn Anas] pominął go w swoim [zbiorze hadisów], the Muwatta… ponieważ jest sprzeczny z Koranem. Uczeni [zajmujący się] hadisami zgadzają się, że teksty, które są sprzeczne z Koranem, nie mogą zostać zaakceptowane jako autentyczne, bo [ktokolwiek to robi] przypisuje większą świętość książkom Buchariego i Muslima niż Koranowi.

Niektórzy uczeni polegali na tym hadisie przy wydawaniu fatw, które oskarżają innych o herezję i pozwalają zabijać każdą [muzułmańską] grupę, która powstrzymuje się od wypowiadania pewnych modlitw lub od [wykonywania pewnych  religijnych] obowiązków… Niektórzy [uczeni] nawet wydali fatwy zobowiązujące [muzułmanów] do walki aż cała religia [na świecie] jest dla Allaha. Jeśli spełniamy tę fatwę, musimy walczyć do Dnia Sądu Ostatecznego w celu narzucenia islamu na całą rasę ludzką.

Takie fatwy wzmacniają kłamstwa orientalistów, że islam był szerzony mieczem. Członkowie ISIS używają tego hadisu i opartych na nim fatw, by uzasadniać zabijanie ludzi, których oskarżają o herezję, włącznie z muzułmanami. W rzeczywistości posunęli się bardzo daleko w oskarżaniu muzułmanów o herezję, zabijaniu ich i ich rodzin, niszczeniu ich własności i braniu do niewoli i gwałceniu ich żon.

Jak długo będziemy pozostawali zakładnikami rozumienia i interpretacji tekstów religijnych dostarczonych przez pewnych starożytnych uczonych religijnych, mimo faktu, że [te interpretacje] są wyraźnie sprzeczne z Koranem? [Jak długo będziemy] akceptować autentyczność hadisu, któremu brak łańcucha transmisji [prowadzącego wstecz] do Proroka, nawet kiedy jest sprzeczny z Koranem? Kto odnosi korzyści z [włączenia] tego hadisu do naszych programów w epoce organizacji terrorystycznych, które wykorzystują hadisy tego rodzaju, by uzasadniać swoje czyny terroru i oskarżenia o herezje, jakie rzucają na innych?


[1] Al-Madina (Saudi Arabia), August 23, 2019.

[2] Tawhid is the oneness of God, i.e., the belief in Allah alone (monotheism) and the public declaration of this by means of the phrase „There is no god but Allah and Muhammad is the Messenger of Allah.” The Salafi-jihadi stream stresses the centrality of this Islamic principle and its adherents and even use the term muwahhidoun („those who declare the oneness of God”) to designate themselves.