W niedawnym artykule publicysta i były redaktor naczelny “Al-Hayat”, Jihad Al-Khazen, mówi, że chociaż kiedyś popierał kompromis z Izraelem na rzecz osiągnięcia pokoju, zmienił poglądy i teraz odrzuca “faszystowską” i neo-nazistowską” politykę izraelskiego rządu. Pisze on: „W latach 1990. zgadzałem się z Jaserem Arafatem… w sprawie procesu pokojowego”, ale dodaje, że obecnie „wszystko co mogę robić, to ‘ciskać gromy’, kiedy oskarżam rząd Izraela o to, że jest neo-nazistowski lub faszystowski i że armia Izraela jest niemoralną armią okupacyjną oraz [mówić], że Izrael został założony wyłącznie na mitach biblijnych, których nie potwierdzają faktyczne [dowody] historyczne”. Zauważa również, że Izrael został założony na fałszywych twierdzeniach historycznych i krytykuje dziesięcioro przykazań – które potępia za błędną logikę i brak oryginalności.

Poniżej podajemy fragmenty jego artykułu w londyńskiej gazecie “Al-Hayat” w tłumaczeniu z angielskiego oryginału[1] .

„Dziesięcioro przykazań… wymaga modyfikacji”

„…Ponieważ wśród moich hobby jest obalanie mitów biblijnych z historycznego ( a nie z religijnego) punktu widzenia, zbadałem ostatnio dziesięcioro przykazań. Stwierdziłem, że… wymagają one modyfikacji, a niektóre potrzebują także interpretacji prawniczej, żeby zrozumieć wieloznaczne części. Gdybym był członkiem parlamentu w Kuwejcie, zażądałbym przesłuchania Księgi Wyjścia, gdzie te przykazania pojawiły się w rozdziale 20.

Pierwszym przykazaniem jest: “Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie”. Akceptuję to tak jak jest i jest ono synonimem „Nie ma Boga nad Allaha”.

Drugie i trzecie przykazania są zbędne, ponieważ wynikają z pierwszego.

Drugie przykazanie brzmi jak następuje: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią”. Proponuję zniesienie go, ponieważ implikuje to [już] pierwsze przykazanie, bowiem wyłączne oddawanie czci Bogu wyklucza bałwochwalstwo.

Trzecie przykazanie brzmi: “Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy”. Moim zastrzeżeniem tutaj jest, że wiara w Boga [wymagana] przez pierwsze przykazanie, także obejmuje cześć wobec Jego imienia…

Przykazania szóste, siódme i ósme znajdują się w kodeksie Hammurabiego “który… doszedł do [nich]… bez potrzeby [boskiego] objawienia”

Czwarte przykazanie brzmi: “Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić”. Wiemy, że Bóg zesłał nie tylko żydowskich proroków, ale także innych i w rezultacie niedziela jest dniem świętym dla chrześcijan, a piątek dla muzułmanów.

Piąte przykazanie brzmi: “Czcij ojca twego i matkę twoją…” Jest to wspólne wszystkim religiom, a także przestrzegane przez niereligijnych.

Potem są jeszcze trzy przykazania: “Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł”. Są one także w kodeksie Hammurabiego, który doszedł do tych przykazań wyłącznie rozumem, bez potrzeby objawienia.

Dziewiąte i dziesiąte przykazanie wydają się odnosić tylko do krewnych lub sąsiadów

Dziewiąte przykazanie definitywnie wymaga modyfikacji. Mówi ono: „Nie będziesz mówił przeciwko krewnemu twemu kłamstwa jako świadek”. Jednak angielskie tłumaczenie używa słowa „neighbor” [sąsiad; po angielsku słowo to znaczy również „bliźni”. przyp. tłum.] zamiast „krewny” . (Tora nie jest tekstem [co do interpretacji którego] istnieje powszechna zgoda). Moim zastrzeżeniem tutaj jest, że niezależnie czy słowem jest „krewny”, czy „sąsiad”, czy znaczy to, że przykazanie pozwala mówić kłamliwe świadectwo przeciwko obcym? Pamiętam, że w Libanie mieliśmy fałszywych świadków, do wynajęcia na schodach Pałacu Sprawiedliwości, gotowych do zeznania czegokolwiek za ustaloną opłatą. Jeden z tych osobników świadczył dla mnie w 1958 r. w zamian za 10 funtów, kiedy próbowałem zrobić z siebie starszego [niż byłem], żeby móc starać się o test na prawo jazdy.

Moje podejrzenia wobec dziewiątego przykazania wzbudziło to, że wiem z Księgi Prawa Powtórzonego, iż lichwa jest zabroniona, kiedy chodzi o innych Żydów, ale dozwolona, kiedy chodzi o gojów. Jest to podobne do zakazu składania fałszywego świadectwa przeciwko krewnym, ale braku wyraźnego zakazu w piśmie świętym, kiedy chodzi o innych ludzi.

Dziesiąte przykazanie jest zdecydowanie najdziwniejsze: “Nie będziesz pożądał żony sąsiada twego…” Tutaj cudzołóstwo wydaje sie dotyczyć tylko sąsiadki, nie zaś wszystkich kobiet, jak sugeruje przykazanie siódme. Moim zastrzeżeniem jest, że żona mojego sąsiada nie jest atrakcyjna i w każdym razie nie może być pożądana. Pismo święte jest jednak jednoznaczne i nie mam zakazu pożądania innych kobiet.


[1] “Al-Hayat” (Londyn), 4 maja 2010. Tekst został nieznacznie zredagowany dla większej jasności.