Uczeni islamscy na seminarium w New Delhi

Podczas niedawnego seminarium w New Delhi szereg ulemów [uczonych islamskich], znanych intelektualistów i prawników dyskutowało znaczenie islamskiego szariatu w czasach współczesnych. Seminarium, zatytułowane „Znaczenie prawa islamskiego w świecie współczesnym” zostało zorganizowane przez Islamską Akademię Fikh i organizacje islamskie 28-29 maja 2011 r.

Podczas dwudniowego seminarium szereg autorów odczytało referaty o znaczeniu islamskiego szariatu w społeczeństwach współczesnych. Wśród mówców był sędzia J. S. Verma (nie muzułmanin), były sędzia Sądu Najwyższego Indii. Sędzia Verma wezwał Islamską Akademię Fikh „do propagowania lepszego zrozumienia islamu i prawa islamskiego, co zapoczątkuje epokę harmonii, sprawiedliwości i równości w kraju”, jak doniosła jedna z indyjskich witryn internetowych[1] .

Według witryny internetowej Maulana Chalid Saifullah Rahmani, sekretarz generalny Islamskiej Akademii Fikh, mówił o błędnych wyobrażeniach o islamskim prawie rodzinnym. Należy dodać, że konstytucja Indii pozwala muzułmanom na praktykowanie ich religii, szczególnie jeśli chodzi o małżeństwo, rozwód i dziedziczenie. Rahmani twierdził, że islamski szariat zaspokaja potrzeby wszystkich, nie tylko muzułmanów. Na koniec dwudniowego seminarium islamscy uczeni wydali oświadczenie wzywające sądy w Indiach do konsultowania się z ekspertami islamskiego szariatu w kwestiach muzułmańskich.

Poniżej podajemy tekst tej rezolucji[2]:

„To seminarium apeluje do akademików i intelektualistów, żeby studiowali postanowienia islamskiego szariatu… nie jako system religijny, ale jako system praw, który jest… z korzyścią dla całej ludzkości”

1. Islamski szariat jest systemem praw, który nie tylko jest w harmonii z naturą ludzką, ale ma za podstawę sprawiedliwość i równość. Pokrywa wszystkie aspekty życia ludzkiego i gwarantuje sprawiedliwość każdemu odłamowi społeczeństwa, zapewniając tym pokój i harmonię w społeczeństwie. To prawo sprawdziło się w praktyce.

Dlatego też to seminarium apeluje do akademików i intelektualistów, by studiowali postanowienia islamskiego szariatu odnoszące się do rozmaitych aspektów współczesnego życia, nie jako system religijny, ale jako system praw, który jest zrównoważony i jest z korzyścią dla całej ludzkości. Wierzymy, że nie może istnieć żadne prawo bardziej korzystne niż to zdefiniowane przez Stwórcę.

2. Islamski szariat jest jednym z najbardziej źle rozumianych systemów prawa. Istnieje pilna potrzeba usunięcia takich nieporozumień. Jest dlatego konieczne, by ulemowie, mufti [uczeni islamscy mający prawo wydawać orzeczenia], muzułmańscy prawnicy i muzułmańscy uczeni w prawie zwracali szczególną uwagę na… [brakuje kilku słów] zajmując się takimi nieporozumieniami, przez wyjaśnianie leżącej u podstaw mądrości postanowień islamskiego szariatu. Islamski szariat nie tylko zapewnia nagrodę w życiu następnym, ale zapewnia dobrostan na tym świecie.

3. Istnieje potrzeba zachęcania tych uczniów Deeni Madrassa [seminaria islamskie], którzy specjalizują się w islamskim fikh [prawoznawstwo] do studiowania współczesnego prawa. To seminarium apeluje do madras o podjęcie kroków zachęcających ich uczniów do studiowania prawa we współczesnych szkołach prawnych, żeby mogli wejść do systemu sprawiedliwości w kraju i reprezentować poprawne stanowisko islamskiego szariatu przed sądami, gdy jest to potrzebne.

„To seminarium apeluje do instytucji pod zarządem lub kontrolą muzułmanów do wprowadzenia islamskiego fiqh (prawoznawstwa)”

4. Jest równie zasadnicze, by muzułmańscy prawnicy byli także zapoznawani z oryginalnymi źródłami islamskiego szariatu. To seminarium apeluje do Islamskiej Akademii Fikh (Indie), by przygotowała program uczenia na odległość islamskiego fikh (prawoznawstwa), a także organizowała warsztaty, żeby tacy prawnicy zapoznali się z postanowieniami islamskiego szariatu i potrafili przedstawiać je prawdziwie i sumiennie w sprawach będących przedmiotem [rozpraw] sądowych.

5. Jest niezbędne, by mufti i kazi [islamscy sędziowie] studiowali współczesne prawa stanowione przez człowieka, aby byli w stanie w lepszy sposób przedstawić korzystne aspekty islamskiego szariatu.

6. To seminarium apeluje do instytucji pod kontrolą muzułmanów o wprowadzenie islamskiego fikh (prawoznawstwa), a szczególnie prawa rodzinnego islamu, jako przedmiotu. To seminarium szczególnie apeluje do Muzułmańskiego Uniwersytetu Aligarh, Dżamia Millia Islamia, Dżamia Hamdard, Narodowego Uniwersytetu Urdu Maulana Azad, Uniwersytetu Integralnego i innych takich instytucji o podjęcie odpowiednich kroków w tym względzie.

7. To seminarium apeluje do sędziów o konsultowanie się z ekspertami islamskiego szariatu, gdy tylko kwestia jego dotycząca zostaje podniesiona, oraz o powstrzymanie się od interpretacji islamskiego szariatu polegając na tłumaczeniach jego źródeł.


[1] www.indianmuslimobserver.com (Indie), 30 maja 2011.

[2] www.indianmuslimobserver.com (Indie), 30 maja 2011. Tekst deklaracji został nieznacznie zredagowany dla większej jasności.