Poniższy raport jest darmową próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj .

19 czerwca 2016 r. „Fundacja Al-Ashhad”, grupa medialnych aktywistów popierających ISIS, opublikowała artykuł przedstawiający religijne uzasadnienia dla morderstwa homoseksualistów i wychwalający Państwo Islamskie za oczyszczenie z nich jego terytorium. Autorka artykułu, Ghurbat al-Sham, wychwala zamachowca z Orlando, a także potępia kraje muzułmańskie za to, że nie wprowadziły wystarczająco surowych przepisów potępiających homoseksualizm. Krytykuje też muzułmańskich szejków, którzy potępili atak.

Poniżej zamieszczamy fragmenty tego artykułu. Rozsyłano go przez należące do grupy konto na portalu Telegram.

Artykuł rozpoczyna się wersetem z Koranu [17:70], który mówi o tym, że Allah oddzielił ludzi od zwierząt: „W istocie, wyróżniliśmy dzieci Adama i niesiemy je lądem i morzem oraz dajemy im rzeczy dobre, jak i wynieśliśmy je wysoko ponad tych, których stworzyliśmy”. Autorka dodaje, że Allah pobłogosławił człowieka rozumem i umiejętnością rozróżniania dobra od zła, a każdy, kto wybiera to drugie, zasługuje na surową karę. Pisze, że ten, kto ulega zakazanym pokusom, stawia siebie na poziomie zwierząt.

Następnie autorka, opierając się na źródłach islamskich i na historii muzułmańskiej dowodzi, że „lud Lota” (czyli lud z Sodomy), homoseksualiści, został dotkliwie ukarany przez Boga, i że każdy, kto dokonuje „czynu ludu Lota” (to znaczy przejawia zachowania homoseksualne) również zasługuje na okrutną i śmiertelną karę. Autorka cytuje najpierw Koran (23:41), który, zgodnie z tradycją islamu, opisuje karę wymierzaną sodomitom: „Wtedy słusznie spadła na nich kara, a uczyniliśmy ich jak odpadki. Niech zatem przeklęty będzie lud, który grzeszy!”. Wymienia także dokładne kary, które, według Koranu i komentarzy do Koranu, wymierzano ludowi Lota: ginęli, ich domy się zawalały, pochłaniała ich ziemia, ślepli, cierpieli długie tortury, z nieba spadały na nich kamienie, etc. Autorka dodaje, że „Ibn Abbas przytacza [w hadis] słowa Proroka: „Każdy, kto czyni to, co czynił lud Lota, musi zostać zabity, tak jak ten, kto współuczestniczył w czynie”. [Pierwszy kalif] Abu Bakr kazał spalić homoseksualistów. [Drugi kalif] Omar miał zarządzić, by „każdy, kto czyni to, co czynił lud Lota, musi zginąć”. [Gdy] Ibn Abbasa zapytano, na jaką karę zasługuje homoseksualista, [odpowiedział]: „Znajdźcie najwyższy dom w wiosce i zepchnijcie go [z dachu] głową w dół, a potem go ukamienujcie”.

Autorka dodaje: „W ten sposób Państwo Islamskie, niech je Allah ma w swojej opiece, przestrzega praw Allaha dotyczących homoseksualistów. Każdy, kogo posądzi się o ten [akt], zostaje zrzucony z najwyższego miejsca [w mieście], i w ten sposób ziemie Kalifatu zostały oczyszczone z brudu, chwała Allahowi”. Autorka potępia arabskich „tyranów” za ignorowanie tych zasad z powodu uległości chrześcijańskiemu Zachodowi: „[Muzułmańscy] tyranie zupełnie ignorują te prawa na swoich ziemiach, zaniedbują też egzekwowanie kar Koranu. Jak mogą je egzekwować, jeśli ich głowy chylą się przed krzyżem?”

Stwierdza następnie, że same ziemie chrześcijańskie stały się „siedzibą homoseksualistów”. Ten fakt zmusza prawowiernych muzułmanów, takich jak Omar Mateen, do reakcji: „Fakt, że ziemie krzyża, rozwiązłości i herezji stały się siedzibą homoseksualistów, nie umknął uwadze żadnego muzułmanina, który wierzy w jednego Boga. Homoseksualiści rozplenili się na tych ziemiach, a niektórzy [nawet] zaczęli chwalić się swoimi czynami i wykonywać je publicznie bez strachu przed karą. Niech nam Allah dopomoże. Ale mężczyźni jednej wiary nie mogli przejść obok tego w milczeniu. Wiara i religia zmuszają ich do zdecydowanej reakcji. Ci bogobojni mężczyźni pospieszyli z [ukaraniem tych] wynaturzonych, przypominających zwierzęta ludzi, [poprzez] straszliwe katastrofy i srogie, dotkliwe ciosy. Widzieliśmy ostatnio bohatera, samotnego wilka Omara Mateena, jak zaatakował wrogów i wstrząsnął tronem krzyżowców. Sprawił, że był to dla nich dzień krwi i mroku, który zostanie zapamiętany jako historyczne wydarzenie”.

Na koniec [autorka] krytykuje muzułmańskich szejków, którzy potępili atak: „Zhańbieni szejkowie, którzy całują stopy tyranów, pospiesznie potępili [atak], posługując się tolerancją islamu jako tarczą… Zdrajcy, którzy kłamliwie nazywają się muzułmanami, pospieszyli z potępieniem [zamachowca]. Można ich zobaczyć wszędzie, [jak] potępiają, krzyczą, łkają nad zmarłymi, [te] niewierne ofiary wierzące w wielu bogów, niech Allah ich upokorzy!”

Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected] .